Actueel | Fractie

AOV Speeches regionale visie armoede en schulden

Speech commissievergadering

Voorzitter,

eindelijk kunnen wij in de commissie spreken over de visie armoede en schulden.
Onderling hebben wij als raadsleden het nodige uitgewisseld.
Voor het AOV is het onverteerbaar om geld weg te halen bij onze allerarmste Schiedammers.
Daarom hebben wij met andere partijen gepleit voor het niet doorvoeren van de bezuinigingen op de kindpas, de kindertoeslag bij de Individuele Inkomenstoeslag en het afschaffen van de vrijwilligerspremie.
Daarvoor hebben we een raadsmeerderheid kunnen vinden.
Dit waren voor het AOV de belangrijkste onderwerpen in dit beleid.

De voorliggende visie kent veel open deuren, de opgenomen kaders vinden wij veelal vaag en men blijft teveel in algemeenheden, terwijl deze doelgroep voor het AOV een hoge prioriteit kent.
Van de voorgenomen preventiemaatregelen vragen wij ons af of deze wel echt gaan werken.

Kan de wethouder onderbouwen, dat het voorgestelde preventiebeleid met programma’s als Startpunt geldzaken, MoneyFit, MoneyWays en Mesis daadwerkelijk gaat bereiken, dat in 2023 minder mensen in armoede leven?

Het AOV zou er voorstander van zijn om het onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden naar de Wijkondersteuningsteams breder te trekken.
Een externe partij, die kijkt of wij wel de juiste preventiemaatregelen uitvoeren met het gewenste resultaat.
We moeten naar effectieve maatregelen, gelijke monniken, gelijke kappen is gewoon niet meer van deze tijd.

We moeten ook kijken naar de nieuwe Wet Vereenvoudiging Beslagvrije voet die er aankomt, waarbij mensen meer leefgeld over zouden moeten houden, meer eigendommen, meer mogelijkheden. Past deze visie in die wetgeving? De bestaanszekerheid van onze armste inwoners moet worden vergroot.
De fractie van het AOV volgt Stroomopwaarts kritisch, tijdens de begroting hebben we dat ook gezegd. We zouden ook meer zelf aan de knoppen willen zitten.
Het AOV wil het liefst meer zeggenschap over het beleid, eigen beleidsambtenaren die vanuit de gemeente werken. Maar dat is een discussie die we zullen voeren bij het Berenschot rapport.

Het AOV legt zijn oor in de stad te luister en ziet dan dat mensen in de problemen komen, door de kostendelersnorm, waar we ook over door moeten praten in dit huis, door bewindvoering, door het kleine beetje handgeld dat er nog over is als de schuldenkaravaan voorbij is gekomen. Naar onze mening moeten we juist niet op deze groep bezuinigen! U zult begrijpen dat wij de antwoorden van het college en eventuele toezeggingen nodig hebben om tot een weloverwogen oordeel te komen. In een stad, waar 1 op de 6 kinderen in armoede op groeit, waar we slechts weinig mensen in schuldenproblematiek weten te bereiken, moeten we niet minder, maar meer doen.

Speech raadsvergadering

Voorzitter,
Voor het AOV was het vanaf het begin onbespreekbaar om bezuinigingen door te voeren op de kindpas, de kindertoeslag en de vrijwilligerspremie.
Wij hebben er in de coalitie voor gepleit géén geld weg te halen bij Schiedammers die nauwelijks geld hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Daarvoor heeft het AOV een raadsmeerderheid kunnen vinden.
En daar zijn wij trots op!
In de motie, die het AOV van harte steunt en mede indiend, is het uitstel van de versobering van bovengenoemde regelingen opgenomen, totdat de preventiemaatregelen het gewenste resultaat hebben bereikt.

Over de voorliggende visie heeft het AOV in de commissievergadering al het nodige gezegd.
Men blijft teveel in algemeenheden met woorden als “streven naar”, maar hoe gaat men “streven naar” omzetten in concrete daden?
Of “de ambitie hebben om” zonder te monitoren of de ambitie wel of niet gehaald gaat worden en welke aanvullende maatregelen er eventueel nog genomen moeten worden om in 2023 minder mensen te hebben die in armoede moeten leven.

Het is van groot belang problematische schulden zo vroeg mogelijk in beeld te hebben, op te lossen, maar beter nog: te voorkomen.
De voorgenomen preventiemaatregelen kunnen hierbij helpen en zijn erop gericht, dat op termijn meer schiedammers in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Ieder van ons kan immers voor veranderingen in zijn leven komen te staan, waardoor financiële problemen op de loer liggen.
Echtscheiding, baanverlies, het overlijden van een partner.
Preventieve maatregelen moeten per doelgroep verschillend zijn.
We vragen een juiste afweging te maken: Wat is voor welke doelgroep effectief, zodat de oplopende uitvoeringskosten op termijn binnen de perken kunnen blijven.

Stroomopwaarts dient dan ook, in samenwerking met de gemeente en een externe partij de doorontwikkeling van het sociaal domein te realiseren.
Het frequent monitoren aan de hand van duidelijke indicatoren en vervolgens analyseren en evalueren, zal uiteindelijk leiden tot kwaliteitsverbetering van de dienstverlening aan onze inwoners en ervoor zorgen dat er minder beroep gedaan zal worden op ondersteunende regelingen.
Het geeft de raad ook een beter inzicht en mogelijkheden om tijdig bij te sturen waar nodig.

Het AOV verwacht in deze opdracht te worden meegenomen via de klankbordgroep Sociaal Domein.

Ik wil graag afsluiten met een citaat van een amerikaans schrijver:
“Iedereen die ooit heeft geworsteld met armoede, weet hoe ontzettend duur het is om arm te zijn.”

5Februari2020

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This