Actueel | Fractie

Commissievergadering 3 maart: Woonplus, HOW en de prestatieafspraken

Commissievergadering 3 maart: Woonplus, HOW en de prestatieafspraken.

Agenderingsverzoek namens AOV, OPS en PvdA van de volgende brieven gezamenlijk:

  • Collegebrief Prestatieafspraken Woonplus, 12 december 2019
  • Collegebrief Monitoring bewonersondersteuning Wonen, 15 januari 2020
  • Antwoorden op de aanvullende vragen AOV over de prestatieafspraken, 31 januari
  • Antwoorden op de schriftelijke vragen OPS over de prestatieafspraken, 6 februari

Aanleiding

Op 1 april 2019 is de subsidie aan het SOBO gestopt. Hierdoor draagt de gemeente niet meer direct bij aan bewoners- en huurdersondersteuning organisaties. Wel is de medewerker die bij het SOBO gedetacheerd was, nog in dienst van de gemeente met bewonersondersteuning als taak. Hij richt zich met name op individuele vragen. In december 2018 is aangegeven dat naast deze medewerker het HOW een belangrijke rol bij de huurderondersteuning zou gaan spelen. Vooral gericht op meer collectieven vragen en klachten van huurders. In de praktijk bleek echter, dat het HOW aanzienlijke aanloopproblemen ondervond en de medewerker bewonersondersteuning aanvankelijk lastig te vinden was. Hierdoor is er, na het stoppen van de subsidie aan het SOBO, een gat in de bewoners- en huurderondersteuning ontstaan. Naast het goed functioneren van het HOW en de bewonersondersteuning willen wij graag de participatie m.b.t. de prestatieafspraken met de raad bespreken. Omdat wij het AOV, de PvdA en de OPS participatie erg belangrijk vinden. Zou de raad hier misschien ook een actievere taak van woonplus in willen zien?

De Speech:

Bedankt voorzitter,

Na het niet voor akkoord tekenen van de prestatieafspraken door de Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) is het Algemene Oudere Verbond (AOV) met verschillende instanties: HOW, Woonplus en het Wijkondersteuningsteam (WOT) in gesprek gegaan over de problemen m.b.t. wonen.

Op papier…volgens de collegebrief monitoring bewonersondersteuning wonen is er een mooie structuur waar bewoners met huurproblemen geholpen zouden kunnen worden.

Er staat bijvoorbeeld te lezen, dat de afgelopen maanden de verschillende partijen die zich bezighouden met vragen rondom wonen elkaar beter weten te vinden.

Hierdoor konden bewoners sneller worden geholpen.  

Zijn hier ook aantallen van? En nog belangrijker hoe zijn deze bewoners geholpen?

Volgens het AOV pakt de praktijk helaas vaak heel anders uit.

Woonplus blijkt op dit moment slecht tot moeilijk bereikbaar voor huurders, WOT, HOW en de bewonersondersteuner. Dit leidt tot veel onvrede bij huurders die het helaas vaker over Woonmin hebben dan over Woonplus.

Het HOW draait alleen op vrijwilligers die gevraagd zijn door woonplus.

Naast hun reguliere baan en gezin werken de medewerkers van HOW gemiddeld veel meer dan de 2 uur per maand die is voorgesteld door woonplus.

Het contact tussen HOW en woonplus verloopt nog steeds stroef. HOW zou bijvoorbeeld door woonplus ondersteund kunnen worden met informatie halen uit de wijk en informatie over individuele klachten die binnenkomen bij woonplus die zouden kunnen leiden tot collectieve klachten. Ook heeft HOW een onafhankelijke professional nodig die helpt met informatie over de wet. Misschien had HOW dan de keuze gemaakt om de prestatieafspraken niet te ondertekenen en het geschil wel in te brengen bij de commissie geschilbeslechting prestatieafspraken woningwet…..dit zullen we helaas nu nooit weten

Maar laten we nu vooral nadenken over de toekomst.

Naast het beter bereikbaar/aanspreekbaar maken van woonplus zou ook HOW beter bereikbaar moeten zijn. Sommige werknemers van woonplus zijn nog steeds niet op de hoogte van het bestaan van HOW en dus worden de bewoners niet doorverwezen.

Volgens HOW zou woonplus meer moeten investeren voor de echte doelgroep, die met een mindere portemonnee i.p.v. alleen voor de middel- en dure huurders.

Zou de wethouder met woonplus in gesprek willen gaan over deze problemen en via een collegebrief de raad op de hoogte willen brengen van de uitkomst van dit gesprek?

Na aanleiding van gesprekken die het AOV heeft gevoerd met de nieuwe directeur van woonplus hebben wij een hoge verwachting van dit gesprek. Wij zijn ook heel benieuwd wat het verbeterplan van woonplus “contact op maat” voor de snelheid en resultaat van opvolging van vragen van huurders zal gaan opleveren.

Het AOV merkt dat voor speciale problemen vaak een raadslid nodig is om met woonplus te onderhandelen en dat terwijl we zo’n mooie structuur hebben waar bewoners met huurproblemen geholpen worden.

Zou de wethouder kunnen uitzoeken waarom die mooie structuur in de praktijk niet altijd werkt?

Bij de verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020 is een hardheidsclausule geïntroduceerd. Zou het voor Woonplus ook mogelijk zijn om in speciale gevallen gebruik te maken van een hardheidsclausule? Dit zou het sociale karakter van de woningbouwcoöperatie zeker ten goede komen. Als er al zo’n hardheidsclausule bestaat hoe vaak wordt deze dan toegepast en in welke gevallen?

Is de wethouder het met ons eens, dat een prettige woonsituatie leidt tot tevreden huurders en prettigere sfeer in de wijk en dat het dus in het belang van de gemeente is om betere bewoners- en huurdersondersteuning te faciliteren en niet alleen op papier?

Kan de wethouder ook aangeven hoe dit vorm gegeven kan worden?

Bedankt voorzitter

Karin de Vries

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This