Actueel | Fractie

Speech Financieel Koersdocument

AOV Partij - AOV Schiedam

Voorzitter,

Na maandenlang de digitale weg te hebben gevolgd ben ik blij dat ik de route heb weten te vinden naar deze fysieke bijeenkomst waar onderwerpen zoals de jaarstukken, financieel koersdocument op ons liggen te wachten.

Volgens de staat van Schiedam 2020 hebben nu 78% van de Schiedamse huurders  een huurwoning in de laagste prijscategorie. ( huurprijs klasse corporatie woningen lager dan € 620,00 ) Er is instroom van jonge mensen, en ouderen verlaten de stad. Maar juist die jonge mensen vallen deels ook in de laagste categorieën.

We willen dat ouderen kunnen doorstromen naar kleinere betaalbare appartementen met zorg in de buurt, zodat uiteindelijk gezinnen kunnen doorstromen naar grote grondgebonden woningen die dan vrijkomen vandaar dat we positief zijn over de Eneco gelden deels hiervoor in te zetten.  We zijn erg benieuwd naar de stappen die hierin kunnen worden gezet in de Woonvisie. Wij hebben samen met onder andere Denk gevraagd om extra onderzoek naar woonwensen van ouderen waarbij rekening gehouden dient te worden met verschil in culturele afkomst dit moet in de woonvisie worden meegenomen.

Criteria voor Eneco zijn op zich oké, maar dit is niet de uitwerking die het college had beloofd bij de discussie over de Eneco gelden. Wij vinden het wat mager. We verwachten dat het college met concretere beelden komt bij de begroting.

In november bij de begroting is er al gezegd dat er scherp aan de wind moet worden gezeild. Met onze cijfers als solvabiliteit en het beeld van de balans. Toen was er nog een sluitend structureel saldo, dat is nu afgelopen. We moeten de financiën onder controle brengen; maar dan zou het Rijk meer moeten gaan betalen. Het kan niet zo zijn dat er bij jeugdzorg minder mensen worden geholpen, langere wachtlijsten zijn, terwijl er meer geld in wordt gepompt.

Het opleidingsniveau van de leerlingen in Schiedam blijft nog steeds achter bij het landelijk gemiddelde. Misschien zouden de verschillende onderwijsinstellingen de tijdens de corona crisis opgedane innovaties met elkaar kunnen delen zodat meer leerlingen in schiedam doorstromen naar een opleidingsniveau met betere toekomstperspectieven.

De fractie van het AOV maakt zich zorgen over de veranderingen bij SOW. Wij hebben daar vragen over gesteld, maar we lijken niet op dezelfde frequentie te zitten als het college. Het college ziet de bedrijfsvoering van SOW als iets losstaand; buiten een strategische visie. Voor ons is het onlosmakelijk aan elkaar verbonden; zelfs zo, de wijze van bedrijfsvoering volgt op de strategische visie. Het college lijkt nu eerst het ei te willen en dan de kip, in plaats van eerst de kip en dan het ei. Wij zullen de komende maanden daarop blijven aandringen; kom eerst met de raad praten over de strategie en bepaal dan wat voor bedrijfsvoering daarbij hoort!

We hebben de afgelopen weken discussie gevoerd over Boa’s die wel of niet worden aangesteld, ik hoor de collega’s van GroenLinks zeggen dat we moeten kijken naar het gehele veiligheidsdomein. Voorzitter, ik wil meegeven dat wij ook vinden dat we moeten kijken naar het gehele veiligheidsdomein maar wellicht met een andere insteek dan groen links. Schiedam staat in de top tien van de meest criminele gemeenten van Nederland, In de staat van de stad zien we dat 50% van alle Schiedammers jong, oud, man, vrouw, wel of geen migratie achtergrond zich in het algemeen niet veilig voelen. Er zijn wijken waar veel overlast plaats vindt door grote groepen of mensen bedreigd worden door kleine groepen. Helaas worden hier bijna geen melding van gemaakt. Dus naast meer boa’s, handhavers en politie zal er ook draagvlak moeten worden gecreëerd voor het doen van meldingen.

We moeten zorgen dat Schiedammers weer het nut gaan inzien van het melden van een misdrijf of overlast.
Nu heerst er bij sommige een angst cultuur die niet wenselijk is.
Laten we eens gaan luisteren naar de stille meerderheid.

Voorzitter, als laatste, het college vraagt om extra onderzoeksopdrachten voor de financiën. Ik zou zeggen, haal een gratis USB-stekkerdoos bij de Woonwijzer winkel, zoals veel Schiedamse huishoudens doen. En verkoop die lekker op Marktplaats, kijk daar maar eens, het aanbod neemt hand over hand toe.

06juli2020

Bron: AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This