Actueel | Fractie

Groenoord van gas los?
Nee zegt het AOV..!

Op 15 december heeft het AOV tegen het raadsvoorstel: Nieuwe energie voor Groenoord gestemd.

Vanaf het begin van mijn raadslidmaatschap heb ik mij beziggehouden met dit onderwerp. Gesprekken met bewoners, experts, ambtenaren, Woonplus, collega raadsleden en ons stadsbestuur. Het lezen van achtergrondinformatie, onderzoeken en rapportages. Ik ben als raadslid bij bijeenkomsten van het programma aardgasvrije wijken geweest, heb seminars bezocht en bewonersavonden. Ik heb gepoogd alle informatie die ik kon krijgen, tot me te nemen vanwege dit moment; want voor een ja of nee tegen deze businesscase, ga je niet over een nacht ijs.

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ik heb als Scheikunde docent meegewerkt aan het verduurzamen van mijn eigen middelbare school. Wij hebben toen ervaren dat er meer kosten bij kwamen kijken dan we in eerste instantie gedacht hadden. Ik snap de techniek die in een warmtenet verborgen ligt. Het is een mooie oplossing voor warmtelevering. Maar niet voor de wijk Groenoord. Ik zal hier uitleggen waarom.

Bij de begroting krijgen we altijd een Staat van de Stad in de vorm van een presentatie en een document met allerlei cijfers hoe wijken in Schiedam het doen op het gebied van veiligheid, demografie, armoede ect. Het AOV richt zich daarop als het gaat om beleid. In de staat van de stad is te vinden dat juist Groenoord een van onze probleemwijken is. Het kent een zeer grote sociale problematiek, hoge werkloosheid, veel onveiligheid, laaggeletterdheid en armoede. Geen problemen die je oplost met een nieuwe warmtebron en nieuwe deuren en dubbelglas.

Door het aangenomen raadvoorstel wordt de ontwikkeling van Groenoord voor 30 jaar vastgezet. Door de investeringen in woningen van bijvoorbeeld Woonplus, verhogen de boekwaardes en wordt het lastiger om structurele wijzigingen in de wijk door te voeren zoals eerder voorgesteld door een Schiedamse architect in juni 2020. (zie link: Schiedamse architect: Door verdichten is er ruimte zat in de stad om woningen te bouwen ). Groenoord blijft na uitwerking van dit raadsvoorstel een wijk met hoogbouw, lage kwaliteit van appartementen en zeer goedkope woningen. Maar wel met een nieuwe warmtebron en nieuwe deuren en dubbelglas.

Wat gaan de bewoners merken van “gas los” … weinig tot niets…. Immers, hun huis blijft slecht geïsoleerd, gehorig, oud en vies. Met risico op vochtproblematiek, schimmel en tocht. Geen problemen die je oplost met een nieuwe warmtebron en nieuwe deuren en dubbelglas.

Het AOV maakt zich ook ernstig zorgen over de financiële situatie van de 100 tot 200 particuliere huishoudens. Deze huishoudens kunnen (mochten zij dat willen), de aanpassingen niet betalen. Deze bewoners kunnen blijkbaar in deze plannen zomaar worden afgeschreven. Wedden dat dat nou juist de huishoudens zijn die veel van de problematiekhebben die ik hier boven beschrijf? En die problematiek, juist, die los je niet op met een nieuwe warmtebron en nieuwe deuren en dubbelglas.

Als gemeente vindt het AOV het wederom een gemiste kans hoe met participatie is omgegaan. Ik heb daar bij de mobiliteitsvisie en de notitie bewonersondersteuning ook al het nodige meegegeven. Zo’n groot project, volgens wethouder Ooijevaar een investering van 120 miljoen, en dan is het enige dat je doet: bewoners informeren. Ik durf te stellen dat het AOV met meer bewoners heeft gesproken in haar eentje dan de gemeente. Ja, bewoners zijn geïnformeerd, met glossy’s, flyers en bijeenkomsten. Maar er is door de gemeente vooral gezonden en niet geluisterd. Er is niets gedaan met de kennis die aanwezig is in de wijk. Juist dit project had zich geleend voor participatie in plaats van informeren. De gemeente lijkt nooit van de laagste tree van de participatieladder af te komen.

De risico’s voor de gemeente zijn groot. Ja. Een deel zit in geheime bijlagen, dus daar kan ik hier niets over kwijt. Wat wel duidelijk is: we betalen 355.000 euro per jaar aan een projectorganisatie, we moeten de gemeentelijke panden (zwembad groenoord en scholen) allemaal ombouwen naar van gas los, we financieren aansluitingen voor, met de inschatting dat we tot 80% aansluitingen in de wijk komen. Dat laatste is interessant. Want, zo beweerd de businesscase, Woonplus heeft 60% van de woningen in de wijk. Dus het risico is beperkt. Waar echter geen rekening mee is gehouden; Woonplus heeft geen meerderheidsbelang in alle VvE’s (immers, rond het Bachplein zijn twee VvE’s in meerderheid particulier). En; Woonplus moet 70% van de zittende huurders per complex overtuigen dat ze om willen, anders gaat het feest niet door. De eerste flat heeft al aangegeven geen prijs te stellen op deze wijziging. Als we dan die 80% niet halen; dan zit de gemeente met de gebakken peren. Want wij financieren de aansluitingen voor.

Het Raadsvoorstel is op 15 december met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen. Om deze meerderheid in de raad te behalen waren 2 dingen noodzakelijk nl.: 1) DENK over halen om voor te stemmen. Hiervoor is een nieuw wijkgebouw en huisvesting voor ouderen met een migratie achtergrond toegezegd aan deze fractie en 2) gedeputeerde staten een brief te laten schrijven naar alle raadsleden. Voor een raadvoorstel met een goede businesscase en voldoende draagkracht zou dit niet nodig moeten zijn.

Het moge duidelijk zijn waarom de fractie van het AOV tegen het raadsvoorstel Nieuwe energie voor Groenoord heeft gestemd. Wij wilde echte oplossingen voor de problemen in samenspraak met de bewoners voor de problemen in Groenoord en dat doe je volgens ons niet met een nieuwe warmtebron, nieuwe deuren en dubbelglas…

Speech: Nieuwe Energie voor Groenoord

Bedankt voorzitter,

Nieuwe energie voor Groenoord? Daar gaan we vanavond over beslissen. Het AOV begrijpt dat er door de wethouders behoorlijk onderhandeld is met Woonplus en Eneco. Maar het AOV maakt zich nog steeds zorgen om huiseigenaren en de Vve’s die verleid zullen gaan worden om een langlopende leningen af te gaan sluiten met een terug verdien model na 27 jaar van aansluiten. Dit zal overigens nog getoetst moeten worden nadat er per complex is geïnventariseerd, een proces welk nu gaande is en nog niet afgerond.

Het AOV begrijpt dat er voor Woonplus veel aangelegen is dat dit raadsvoorstel wordt aangenomen. Namelijk de Woningcorporaties hebben zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Hoewel er nergens staat wat de gevolgen zijn als dat niet gehaald wordt snappen wij dat woonplus zich aan deze afspraak wil houden en voor 2050 zijn bezit CO 2 voor 95% neutraal wil hebben. Dat betekent dat ze nog 30 jaar te tijd hebben. Het aansluiten op het warmtenet van ENECO is de komende jaren niet CO 2 reducerend.

Het AOV is van mening dat isoleren en verbeteren van de woningen en geld en energie steken in herstructurering en sloop nieuwbouw van het bezit van Woonplus een beter wooncomfort levert dan het plan dat nu voor ligt. De bewoners van groenoord hebben recht op mooie frisse nieuwe woningen die klimaatbestendig zijn. Het zal namelijk de komende jaren ook steeds warmer worden. (Isoleren dus) Door dit samen met de bewoners op te pakken zoals dat nu in projecten in bijvoorbeeld Zoetermeer en Arnhem plaats vindt zal er meer cohesie en
draagvlak in de wijk ontstaan dan nu het in de wijk Groenoord het geval is.

30 jaar is voldoende tijd om gezien de ontwikkelingen in de techniek andere oplossingen te vinden die eenvoudiger, goedkoper en minder risico vol zullen zijn dan aansluiten op het warmtenet.

Het AOV is van mening dat het uitstellen van de warmtetransitie voor deze wijk een betere oplossing is. En zullen daarom ook tegen dit raadvoorstel stemmen.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This