Actueel | Fractie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag MRDH, Openbaarvervoer (OV) en ‘corona’.

Op dinsdag avond jl. is er een extra raadsvergadering ingelast.

Tijdens deze raadsvergadering hebben Karin de Vries en Bertus Feelders, beiden raadsleden en afgevaardigden van de Schiedamse Gemeenteraad in de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de MRDH de gemeenteraad om commitment gevraagd voor het ondertekenen  van een brandbrief van de 23 gemeenten van de MRDH aan het Rijk.
In deze brief wordt door 23 gemeenten aangegeven dat zonder steun van de overheid het niet mogelijk is om het OV-aanbod zoveel mogelijk in stand te houden. Het OV vervult een vitale functie in onze regio en bij verdergaande bezuinigingen zal deze cruciale functie onder druk komen te staan.
Ridderkerk, Rotterdam en Schiedam hebben het voortouw genomen om de conceptbrandbrief op te stellen. Deze brief is inmiddels door de meeste van de 23 raden van de MRDH unaniem goed gekeurd en ondertekend.

Want wat is er allemaal gaande in de regio m.b.t. het openbaar vervoer (OV)?
Door corona en de daar uit voortvloeiende maatregelen van het Rijk is het aantal reizigers die gebruik maken van het OV drastisch verlaagd. Ook het aanhouden van de avondklok helpt hier niet bij. Het percentage reizigers ligt nog steeds ver beneden het aantal van voor Corona. Hierdoor staat de financiële situatie van de openbaarvervoerbedrijven zwaar onder druk. Want zonder reizigers geen inkomen!

Met het Rijk is afgesproken dat alle decentrale overheden, waarvan de MRDH er een is, uiterlijk 1 april 2021 een transitieprogramma voor het OV klaar te hebben. Op woensdag 24 maart is de bestuurscommissie Vervoersautoriteit na overleg met de Adviescommissie en via hen de Gemeenteraden, de Colleges van de 23 gemeenten en consumentenorganisaties zoals Metrocov akkoord gegaan met het transitieprogramma OV en corona. Een transitieprogramma dat ervoor moet zorgen dat het openbaar vervoeraanbod zo goed mogelijk aansluit op de toekomstige vervoervraag. Ofwel goed OV voor de reiziger van nu en van de toekomst.

In het transitie programma worden de maatregelen benoemd en geprioriteerd. Of deze maatregelen daadwerkelijk moeten worden genomen, hangt af van de ontwikkelingen wat betreft reizigersaantallen en eventuele aanvullende rijkssteun. Ook is afgesproken dat er regelmatig een herijking zal plaats vinden over de eventueel genomen maatregelen.

Schiedam heeft erop aangedrongen dat die herijking zal plaats vinden door het dagelijks bestuur (DB) van de MRDH en niet door de OV-managers en de vervoerders. Dit omdat bijvoorbeeld OV-managers eerder zullen kijken naar de haalbaarheid van een lijn en het bestuur van de MRDH naar de bereikbaarheid voor de bewoners.

Als Schiedam pleiten wij er namelijk voor dat na corona het OV-netwerk zeker m.b.t. ‘the last mile‘ weer volledig zal worden hersteld.

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This