Actueel | Fractie

Schriftelijke vragen namens het AOV

Collegebrief 28 april 2021 – Planning vaststellen Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. 

Schiedam, 6 mei 2021 

Geacht college, 

In de college brief lezen we “Bewoners en bedrijven zullen onder andere via wijkbijeenkomsten en informatie op de website worden geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma en de gevolgen ervan in hun wijk. Het proces voor de invoering van gereguleerd parkeren in het zuidelijk stadsdeel is ook in volle gang. “ 

In de mobiliteitsvisie september 2020 (blz.86) staat “Bewoners en bedrijven betrekken we actief bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het bedenken van concrete oplossingen. Het voorstel tot uitbreiding van het betaald parkeren ten zuiden van de A20 is een voorbeeld van een eerste uitwerking. Hierbij nodigen we bewoners uit om mee te denken over de hoogte van parkeertarieven en concrete parkeertijden.” 

Na aanleiding van het bovenstaande heeft het AOV de volgende vragen aan het college: 

1. Waarom worden de bewoners en bedrijven alleen geïnformeerd over het uitvoeringsprogramma terwijl in de visie staat dat bewoners en bedrijven actief worden betrokken bij het opstellen van het uitvoeringprogramma? 

2. Hoe kan het proces voor de invoering van gereguleerd parkeren in het zuidelijk stadsdeel in volle gang zijn terwijl de bewoners en bedrijven nog niet betrokken zijn maar alleen geïnformeerd worden? 

3. Wanneer en hoe gaat het college alle belanghebbende bewoners en bedrijven actief betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma en het bedenken van concrete oplossingen, zoals ook afgesproken is in de visie. 

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This