AOV Nieuwsbrief

Begroting 2017

Van het Bestuur

Beste leden, belangstellenden,

De begrotingsvergadering van de gemeente Schiedam heeft op 7 november plaats gevonden.
Deze begrotingsvergadering was de laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Zoals de afgelopen periode hebben de lokale partijen samengewerkt in het stellen van vragen over de begroting en in de voorbereiding.
Dit heeft geresulteerd in een aantal moties.
Ook is er een motie die door alle fracties is aangenomen inzake de overgang van de periode OV. Dit was niet goed geregeld.
Hier ligt dus een opdracht voor het huidige college om dit in goede banen te leiden, burgers die nu gebruik maken van het gratis OV zouden anders een paar maanden zonder komen te zitten omdat er dan geen contract meer is met de RET.

De Fractie van Leefbaar Schiedam en het AOV hebben gezamenlijk gekeken naar de tekortkomingen van dit moment.
De begroting is niet echt schokkend, het grootste deel is vervolg van het huidige ingeslagen beleid ( dit is vastgesteld over meer jaren, waardoor er nu weinig verandering in verwacht kan worden).

De bijdrage van onze fractie en de moties en de verwerking van de moties vindt u in dit blad, deze wordt gelijk met het kerstblad bij u afgeleverd.
Wij hopen dat u het met interesse zult lezen.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd met de fractie contact opnemen.
Daar is de fractie namelijk ook voor.
Zij vergaderen vaak op maandagavond, dus als u daar bij wilt zijn kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter .

De fracties van Leefbaar Schiedam en het AOV hebben weer een aantal zaken bereikt voor de stad, en dat is belangrijk !!! We zijn er voor alle burgers, jong en oud.

Van onze Penningmeesters

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

De Contributie voor 2018 is dezelfde als vorig jaar, daarom vragen wij u om zo mogelijk nog voor het eind van dit jaar de contributie aan ons over te maken onder vermelding van uw naam en contributie 2018 . Het is maar 20 euro per jaar, en 30 euro voor twee gezinsleden. U steunt toch ook het AOV?
Kandidaten dienen tijdig de contributie voldaan te hebben om mee te kunnen dingen aan een positie op de kandidatenlijst.

De verkiezingskas gevuld moet worden, het verkiezingsprogramma moet gevuld worden en onze kandidatenlijst moet aangevuld met een paar gemotiveerde kandidaten.Hier hebben wij uiteraard hulp bij nodig, want als dit niet mee ondersteund wordt door onze leden en achterban, dan wordt het heel lastig om de verkiezingen goed voor te bereiden.
Kent u mensen die ons hiermee kunnen helpen? Zijn er mensen die lid willen worden en ons daarmee willen helpen? Meld ze aan! Ze zijn van harte welkom?
Heeft u vragen hoe en wat en wanneer? Neem contact op met onze fractievoorzitter, zij kan u alles uitleggen, tenslotte zit zij volgend jaar al weer 20 jaar voor u in de raad van Schiedam en wil graag met een nieuwe fractie dit werk voort zetten, tenslotte hebben we vier zetels te verdedigen en lijst 5 !

RABObank Schiedam t.n.v. de penningmeester AOV Schiedam IBANnr. NL31RABO0125416229 onder vermelding van uw naam en contributie/gift 2018.

Wilt u ons alleen financieel supporten, dan kan dat ook. Wilt u hiervoor een giftenbrief? Neem dan contact op met ons bestuur.

N. Bakker en P. Keus
1e en 2e Penningmeesters van AOV Schiedam

Van de Fractie

Uitgesproken tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Schiedam op 7 november 2017

Voorzitter,

Afgelopen drie en een half jaar zijn er veel zaken de revue gepasseerd. Sommige zaken waren voor het AOV aanleiding om tegengas te geven of om juist aan te geven dat er risico’s aan vast zaten en zitten vandaar onze Zwartgele LIJST.
Ook waren er zaken waar we wel blij mee waren, alhoewel onze wensen niet altijd volledig werden gehonoreerd. OV voor minima is prima, maar de rechtsongelijkheid in onze vervoersregio MRDH betekent : dat er meer met de gemeentes rond ons samen moet worden gewerkt om de ongelijke voorzieningen recht te trekken.

Samenwerking in het kader van het Sociaal Domein, Stroomopwaarts, ROG en daklozenopvang is heel belangrijk maar voor niet alle Schiedammers voldoende.
De toename van werklozen en uitkeringsgerechtigden baart ons grote zorg, er wordt veel gedaan voor werkloze jongeren, werkervaringsplekken, leer-werktrajecten, maar onze 50+ers die werkloos zijn geworden en uiteindelijk ongewild in de bijstand belanden krijgen weinig kansen, is een leeftijdsgroep waar naar ons gevoel te weinig aandacht aan wordt gegeven. Mogelijk kan het verbinden van jong en oud een bijdrage leveren, maar dit wordt nog te weinig opgepakt.
Deze 50+ers moeten nog 17 jaar mee voordat ze aan een AOW met/zonder pensioenopbouw kunnen beginnen. Hoe gaan zij het gat dichten als er geen extra inzet en kansen voor hen worden gecreëerd? Ze zijn onze jonge ouderen, en ze verdienen het om zich nuttig en gewaardeerd te voelen. Een aandachtspunt ook voor dit college, graag een reactie.
Een groot aandachtspunt is de bestrijding van eenzaamheid.
Wethouder van Aaken heeft in november 2015 een Plan van aanpak eenzaamheid 2016-2019 gepresenteerd, toch is er onvoldoende effect. Ook vorig jaar vroeg het AOV hier al aandacht voor. Het AOV verzoekt het college om bij Rotterdam te gaan kijken voor een effectieve manier in de bestrijding van eenzaamheid die wellicht voor Schiedam ook heel toepasbaar is.

Eenzaamheid kent vele oorzaken:
-leeftijd, -laag sociaal en economische status, -alleenstaand, -onbrekend familie netwerk, -niet-westerse achtergrond, -gezondheidsproblemen en leefomgeving.

Het probleem groeit nog steeds, dit moet aangepakt worden.

Bewust zijn van onze Schiedamse situatie gezien o.a. de Staat van onze Stad Schiedam 2017 is van groot belang , we willen veiligheid in en om het huis voor iedereen. Ouder worden in Schiedam betekent dus dat voorzieningen, thuiszorg, woongenot, leefbaarheid en levensbestendige wonen noodzakelijk is de koopkracht en de vitaliteit van onze stad.

Vorig jaar begon ik mijn speech met deze woorden: In Schiedam wonen werken of verblijven moet een feest zijn. Dat zou onze stadspromotie moeten uitdragen.
Helaas merken wij daar niet veel van, positiviteit kun je ook zelf creëren, maar dan moet je er wel wat voor doen.
Noodzakelijk gezien onze constateringen en onze zorgpunten.
Dagelijks rijden veel auto’s langs Schiedam op de A20 en de A4, maar ze gaan de uitritten naar Schiedam niet af om Schiedam te bezoeken. Waarom niet.?
Mogelijk omdat ze niet eens weten dat Schiedam hier is en dat Schiedam veel te bieden heeft. Daarom wil het AOV dit extra accentueren met de volgende elementen: die wij zullen onderstrepen met moties

Het Stadserf is en of was een evenementenplein, op dit moment ziet het er leeg en niet uitnodigend uit. Schiedammers, ondernemers en bezoekers van onze stad hebben behoefte aan rust- en ontmoetingsplekken in de stad die een positieve aantrekkingskracht hebben.
De oorspronkelijke gedachte een multifunctioneel evenementenplein is achterhaald.
Als er geen evenementen waren stonden er een aantal verplaatsbare Hollandse bloempotten met Hollandse bomen erin en zitjes. Waarom ze niet teruggeplaatst zijn? Geen idee. Het AOV en Leefbaar Schiedam willen de Hollandse bloempotten en zitjes terug te plaatsen op het Stadserf zodat de Schie meer met het Stadserf en de daarachter volgende binnenstad wordt verbonden. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker voor ondernemers om zich te vestigen langs het Stadserf
Een kleine inspanning met positieve gevolgen, geen overlast maar verbetering van het woon werk en leefklimaat in onze binnenstad

Ambassadeur : Schiedam is een stad met allure , en dat dit te weinig over onze stadsgrenzen, provinciegrenzen en verder zichtbaar wordt gemaakt moet daar wat aan gedaan worden. Stichting Promotie Schiedam is voor de promotie van de stad bezig maar dat dit onderdeel wordt niet of niet afdoende meegenomen.
Een echte Schiedamse ambassadeur die kennis en wetenschap van onze stad heeft hier uitstekend aan zou kunnen voldoen; hierin investeren is er meer uit halen dan o.a. het blad Smaak Financieel technisch is het een kwestie om binnen het budget andere afwegingen maken, wat door prestatieafspraken zichtbaar meer effect zal hebben. Schiedam verdient het om beter op de toeristische kaart gezet te worden

Zichtbaar maken van Schiedam langs A4 en A20.
Schiedam is een moderne vestingstad. Betonnen geluidsschermen omringen Schiedam, het zijn grijze troosteloze vestingmuren die de stad en de toegangswegen van elkaar scheiden ; De huidige gemeente bordjes met Schiedam geven alleen de grenzen aan; Ons voorstel is door grote borden langs de snelwegen te plaatsen langs de A20 en de A4 met ( bewegende) beelden zoals promotie filmpjes waardoor activiteiten en de identiteit van Schiedam zichtbaar wordt

Geluidsschermen A4 en A 20 onaantrekkelijke en lelijke grijze objecten zijn in ons Schiedamse landschap ; Schiedam is een nieuwe vestingstad geworden, ommuurd door betonnen wallen, die er grauw en troosteloos uitzien Illegale graffiti is aangebracht, wat ontsierend en nog minder uitnodigend eruit ziet.
Schiedam hoort schoon, frisse, heldere uitnodigende weergave van de omgeving.  Rijkswaterstaat met het college in overleg gaan om deze wallen van graffiti te ontdoen en ze anderszins te verfraaien.
Bijvoorbeeld door Schiedamse kunstenaars beeldvorming te laten aanbrengen ter versterking van de aantrekkingskracht van Schiedam.
Verzoekt het college om voor zover de geluidswallen niet functioneel bekleed worden Rijkswaterstaat te verzoeken deze met een coating te laten bewerken

Particuliere woningverbetering met bestrijding wateroverlast in diverse wijken met name west en oost zijn voortdurend woonproblemen door wateroverlast; Iedere huiseigenaar/bewoner hoort en is vaak wel verzekerd zijn tegen schade van hun woning maar kan niet jaarlijks hiervoor een beroep kunnen doen op hun verzekering. Al eerder vroegen Leefbaar Schiedam en het AOV aandacht om op een adequate manier burgers te ondersteunen bij hun woningverbetering in het kader van wateroverlast Alleen regenlaarzen is niet voldoende. Er is meer nodig is dan het ontdoen van tuinen en terrassen van tegels en het aanleggen van watertonnen. Het opnemen van aanpak wateroverlast in particuliere woningverbetering komt ten goede aan de woonomgeving en de verbetering van particuliere woningen; door individueel hier maatwerk in te verlenen en dit goed te controleren.

Verbreding van de aanpak particuliere woningverbetering is daarom belangrijk, extra aandachtspunt inzake de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft aangegeven in uw beantwoording op onze schriftelijke vragen dat de functionaris gegevensbescherming hier bij is betrokken en dat het goed georganiseerd is. Dit is gezien het voorgedane incident niet meer voldoende, het AOV en Leefbaar Schiedam vragen gezien deze voorgedane ernstige situatie om de raad in het vervolg direct te informeren, tenslotte dienen wij zorg te dragen voor de veiligheid van onze burgers, en dit op te nemen in de procedures.

Voorzitter,
Electrische auto’s komen steeds meer in beeld in onze stad, er worden op diverse plaatsen elektrische laadpalen geplaatst waar men van gebruik kan maken. Geconstateerd is dat veel elektrische auto’s langer op de openbare parkeerplaatsen met elektrische laadpalen blijven staan dan noodzakelijk waardoor anderen geen gebruik van deze openbare laadpalen gebruik kunnen maken.
Op welke wijze gaat u hierop handhaven? Graag een reactie

Voorzitter, en dan afval, mijn collega van Leefbaar Schiedam komt hier nog op terug, zwerfvuil en rommel naast afval apart punten is onnodig als er beter op wordt gelet, tenslotte willen we graag een schone hele en veilige stad.

Als laatste onderwerp: vuurwerk
Voorzitter na de evaluatie heeft u al aangegeven dat het verbieden van vuurwerk niet mogelijk is zolang er op landelijk niveau hier geen regelgeving voor gemaakt wordt.
U heeft de verkoopmomenten en de afsteekmomenten al beperkt. Maar het AOV zou graag willen dat er alleen nog centrale afsteekplaatsen komen in plaats van vuurwerkvrije zones, dan is het beter te controleren en zou de handhaving ten goede komen. Het AOV wil graag weten of er strenger gehandhaafd gaat worden in belang van kinderen, ouderen en dierenwelzijn.
En dan de opruimplicht, als je rommel op straat gooit moet je het ook zelf opruimen.
Opvoeden begint op school maar minderjarigen mogen geen vuurwerk afsteken.
Dat de praktijk niet altijd hetzelfde uitwijst is een feit. Hoe gaat u de komende tijd dit verder stimuleren in de wijken van Schiedam (Schone stoep is veilige stoep).
Is er ook een lik op stuk mogelijkheid voor mensen die wel vuurwerk afsteken maar niet opruimen?
Voorzitter de jongeren van vandaag zijn de ouderen van de toekomst, de schiedammer wordt steeds ouder…laten we ze koesteren en daarom goed zorgen voor onze stad.

Het AOV en Leefbaar Schiedam hebben een aantal moties ingediend waarvan er een aangehouden wordt tot het voorjaar omdat er nog ontwikkelingen gaande zijn, en twee zijn aangenomen
Daarnaast is de motie over het OV door alle fracties meegetekend om een gat in de begroting en de uitvoering van het gratis OV voor minima te voorkomen.
Dit is in de brief van 22-11 van het college toegelicht.

Daarnaast hebben Leefbaar Schiedam en het AOV aandacht gevraagd voor:

  • Zwerfvuil
  • Blauw op straat
  • Zorg voor onze eenzamen, er zijn er meer dan men denkt
  • De situatie rond de Koemarkt, waar plannen ontwikkeld worden waarvan wij denken dat ze niet realistisch zijn
  • De situatie van wonen boven winkels, de binnenstad heeft een impuls nodig, doordat mensen boven winkels kunnen wonen, is er in de avonduren meer sociale controle en meer buurtpreventie.

De komende tijd zullen AOV en Leefbaar Schiedam blijven pleiten voor de aanpak eenzaamheid, veiligheid in en om de woning en in de wijken, het beperken van vuurwerk, door vuurwerkzones, we zijn blij met de vuurwerkvrije zones rond dierenopvang en verpleeg en verzorgingstehuizen.
Aanpak van de Havendijk en de Westfrankenlandsedijk, er moet meer en beter gecommuniceerd worden met omwonenden, er moet eerst met elkaar consensus bereikt worden voordat men aan de slag gaat. Bomenkap is dus ook niet nodig.

De veiligheid in op onze bedrijventerreinen dient gewaarborgd te worden anders lopen ondernemers weg, en terecht!! Bedrijven kunnen alleen floreren in een veilige en toegankelijke omgeving.

Catelijne de Groot
AOV

Share This