De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021 

ter behandeling van de begroting 2022 2025.

Constaterende dat;

  • De gemeente Schiedam in 2025 750 jaar bestaat.
  • De stad Schiedam dit feest kan gebruiken ter promotie van de stad.

Overwegende dat;

  • Dit jubileum moet een feest zijn voor alle Schiedammers, met activiteiten voor alle doelgroepen die we in de stad hebben. Met meer evenementen, zoals uitgebreide Brandersfeesten met een Gondelvaart.
  • Dit jubileum groots moet worden gevierd en de concurrentie moet worden aangegaan met onze hoofdstad.
  • Het jubileum kan zorgen voor verbinding tussen onze inwoners en trots op onze stad.
  • De begroting meerdere jaren een positief resultaat laat zien.
  • Het 750-jarig bestaan een incidentele uitgave betreft.

Verzoekt het college

  • Met de behandeling van de Zomernota in 2022 een plan van aanpak aan de gemeenteraad te zenden, welke samen met de partners van de stad is uitgewerkt.
  • In de zomernota 2023 (behandeling in 2022) reserveringen op te nemen om het feest te vieren, zodat wij ruim op tijd kunnen sparen voor ons jubileum.

En gaat over tot de orde van dag.

AOV Schiedam
H.C.E. Bruggeman