UNANIEM AANGENOMEN

De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen d.d. 29 september 2020.

Constaterende dat:

 • De gemeente kampt met ernstige financiële tekorten doordat:
  a. Het Rijk onvoldoende middelen verstrekt voor de jeugdzorg, met daarbij te weinig mogelijkheden om te sturen op de omvang van de taken.
  b. Het Rijk de eigen bijdragen voor de WMO heeft aangepast en daarbij te weinig financiële middelen heeft overgeheveld naar de gemeenten om de aanzuigende werking op te kunnen vangen.
  c. het Rijk een opschaling heeft verzonnen, die niet is doorgegaan, maar waardoor de gemeenten om volstrekt onbegrijpelijke redenen ieder jaar minder geld van het Rijk krijgen.
  d. Deze tekorten voor de gemeenten landelijk neerkomen op een bedrag van ruim 2,5 miljard euro en dat Schiedam bij het Fianciële Koersdocument een tekort van circa 9 miljoen euro heeft gemeld.
 • De Gemeenteraad van Zoetermeer alle Nederlands gemeenteraden heeft opgeroepen zich bij een initiatief tot protest aan te sluiten tegen tekorten in gemeentebudgetten.

Overwegende dat:

 • Nog de minister, nog de Tweede Kamer er na alle protestacties en noodkreten van de colleges, de wethouders van financiën, de provincies en de VNG er blijk van hebben gegeven begrepen te hebben, dat de financiële nood veel te hoog is geworden.
 • Inmiddels veel gemeenten in financieel zwaar weer zijn komen te verkeren of nog zullen komen.
 • Het tijd is dat gemeenteraden hierover gezamenlijk een krachtig, niet mis te verstaan signaal in de richting van het rijk afgeven.
 • De verwachting gerechtvaardigd is, dat de zorgvraag in het Sociaal Domein nog verder zal gaan stijgen.
 • Het korten op voorzieningen op de korte termijn een bezuiniging geven, maar in de toekomst juist voor stijgende kosten zal gaan zorgen.
 • Dit een algemeen beeld is van alle gemeenten in den lande.

Besluit:

 • Uit te spreken dat de gemeenteraad van Schiedam de oproep van de gemeenteraad van Zoetermeer, tot landelijk protest van gemeenten tegen beperkte financiële rijksmiddelen steunt en zich aan te melden bij het Actiecomité “Raden in Verzet”.
 • De griffier te verzoeken deze motie te delen met de gemeenteraad van Zoetermeer, de overige gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten).

En gaat over tot de orde van de dag.

AOV – H.C.E. Bruggeman
DENK – G. Polat-Isiktas
PvDA – P. Zwang
Progressief Schiedam – S.F. Hamerslag
CDA – J. Pegtel
Ouderenpartij Schiedam – P.D.R. van Kraaij
LOS – A.J. Villerius
Fractie Post – J. Post-den Heijer
D66 – J. van Sliedregt
GroenLinks – R. Karens
Fractie van Dijk – S.Y. van Dijk-van Leeuwen
SP – T. Wijmans
Christen Unie-SGP – R.M.M. Berns
VVD – A.P. Mostert