MOTIE UNANIEM AANGENOMEN

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 juli 2019

Constaterende dat:

  • Het huidige aanbod van OV niet voldoet aan de bereikbaarheid van alle wijken in Schiedam.
  • Nieuwbouw wijken en delen van Schiedam waar onder Noord, West en Zuid, slecht bereikbaar zijn met huidige aanbod van het OV.
  • Door bezuinigingen op het regionale OV steeds meer haltes wegvallen en haltetijden beperkt worden waardoor wijken zoals Zuid, Groenoord, West en Noord slecht bereikbaar zijn.
  • Locaties van openbare belang zoals sportaccommodaties, recreatiegebieden, begraafplaatsen, zwembaden, maatschappelijke gebouwen nog steeds moeilijke bereikbaar zijn, en niet in de routes van het regionale OV opgenomen (zullen) worden/zijn.

Verzoekt het college:

  • De mogelijkheden voor een fijnmazige bereikbaarheid van Schiedam te onderzoeken
  • Waarbij rekening gehouden wordt met bereikbaarheid van belangrijke sociaal en maatschappelijke locaties, die nu niet of onvoldoende bereikbaar zijn met de huidige OV mogelijkheden.
  • Waarbij ook rekening wordt gehouden met vaste routes, vaste tijden, en een maatschappelijke betaalbaar vervoerskaartje, zodat alle Schiedammers hier gebruik van kunnen maken.
  • Waarbij tevens het werkgelegenhiedsaspect meegenomen kan worden als werk ervaringsplek Stroomopwaarts.

Verzoek het college daarbij tevens te betrekken het principe “hop-on-hop-ff bus” te betrekken om de laagdrempeligheid en het fijnmazig systeem te benadruken.

En op kort termijn terug te komen met een voorstel naar de raad

En gaat over tot de orde van de dag

AOV Fractie Schiedam

C.F. de Jong