MOTIE UNANIEM AANGENOMEN

De Gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 28 januari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel aangaande de Regionale Visie Armoede en Schulden 2020 – 2023 van Stroomopwaarts,

Constaterende dat:

 • Het vierjaarlijks vaststellen van het beleid over de uitvoering van schuldhulpverlening een wettelijke verplichting is.
 • In de visie is neergelegd dat het de bedoeling is dat in 2023 minder inwoners in armoede leven, door meer inzet op preventieve maatregelen.
 • Stroomopwaarts uitvoerder van de te nemen maatregelen is.

Overwegende dat:

 • De vierde prestatie van de Gemeente Schiedam erop is gericht dat meer inwoners in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
 • Het van het grootste belang is dat te nemen maatregelen om inwoners schuldenvrij te krijgen, inderdaad effectief zijn.
 • Effectieve maatregelen op termijn ertoe zullen leiden dat er minder beroep wordt gedaan op ondersteunende regelingen.
 • Het inzicht is verkregen dat de voorgestelde versobering van een aantal regelingen niet opportuun is.
 • Er indicatoren worden bepaald die als doel hebben de komende 4 jaar de vinger aan de pols te houden en de effectiviteit van maatregelen in te schatten.

Verzoekt het College om:

 • De voorgestelde beëindiging van de Kindtoeslag in de individuele Inkomenstoeslag, verlaging van de hoogte van de Kindpas en het vervallen van de Vrijwilligerspremie in 2020 en 2021 nog niet door te voeren totdat de effectiviteit van de preventiemaatregelen vaststaat.
 • De kosten hiervan te dekken uit de algemene middelen.
 • Een externe, bij voorkeur wetenschappelijke, partij, de boogde indicatoren te laten controleren en zo nodig aan te vullen.
 • De effecten van de maatregelen te laten toetsen door zowel de externe partij als het Kenniscentrum MVS dan wel de externe partij in samenwerking met het Kenniscentrum MVS. Een voorstel hiervoor aan de raad te doen toekomen, waarin de voor- en nadelen van beide genoemde opties aan bod komen en met regelmaat, te beginnen bij de Zomernota van 2021, terug te koppelen aan de Raad, zodat bijsturing mogelijk is binnen 2 jaar.

En gaat over tot de orde van de dag.

AOV – Christien Bruggeman
VVD – Annebeth Wilton
CDA – Andreas Lepidis
GroenLinks: Guido Antunes
PS – Frans Hamerslag
D66 – Anouschka Biekman
DENK – Seyda Dokgoz
ChristenUnie SGP – Robert Berns
SLV – René Janssen
PvdA – Petra Zwang