UNANIEM AANGENOMEN

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021, ter behandeling van de begroting:

Constaterend dat:

  • De in de zomernota voorgestelde structurele bezuiniging op Natuur- en Milieu educatie is opgenomen in de begroting.
  • Deze start in de jaren 2024 en 2025.
  • Deze bezuiniging behaald moet worden door een nauwere samenwerking tussen het NME, Irado en De Boshoek.

Overwegend dat:

  • Natuur- en milieu educatie van grote waarde is voor met name de jongste generatie Schiedammers.
  • (nauwere) Samenwerking tussen de genoemde partijen, met financiële voordelen als resultaat, het onderzoeken waard is.
  • Dat dit onderzoek gericht moet zijn op meerwaarde en synergie door samenwerking en niet puur om de beoogde bezuiniging te bereiken.
  • Dat het NME zelf aangeeft ook samenwerking buiten Schiedam te willen onderzoeken.

Verzoekt het college:

  • De samenwerking tussen het NME, Irado en De Boshoek te onderzoeken en hierbij desgewenst ook te kijken naar uitbreiding van de werkzaamheden van het NME.
  • De conclusie van dit onderzoek uiterlijk bij de behandeling van de zomernota 2024, in juli 2023, voor te leggen aan de raad.
  • Wanneer de beoogde bezuiniging niet behaald wordt vanuit de onderzochte samenwerking, deze dan opnieuw voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.

AOV – Karin de Vries
D66 – John van Sliedregt
PS – Frans Hamerslag
CU-SGP – R.M.M. Berns
Fractie van Dijk – Surt van Dijk
GroenLinks – Rene Karens
CDA – Andreas Lepidis
DENK – Dokugan Ergin