Doelstellingen 2018-2022

Inleiding

AOV Schiedam is een lokale politieke partij. We zetten ons in voor alle inwoners van Schiedam. Het AOV Schiedam heeft daarbij een bijzonder oog voor de belangen van de ouder wordende Schiedammer, maar ook mindervaliden, kwetsbare burgers, en ook de jongeren want zij zijn de ouderen van te toekomst. De gemiddelde leeftijd van onze inwoners stijgt; het aantal mensen van 55 jaar en ouder stijgt zo mogelijk nog sneller. In een stad waarin steeds meer ouderen wonen is het belangrijk dat de ouderenzorg goed op orde is en dat de voorzieningen voor ouderen perfect zijn. Dan gaat het over alles wat belangrijk is om fijn oud te kunnen worden, van trapliften in de eigen woning tot goede mantelzorgondersteuning, maar ook heel goedkoop openbaar vervoer voor de ouderen met een smalle beurs. Hierover gaat een belangrijk deel van ons programma. Bij alles wat de gemeente doet staat de cliënt, het gezin en het kind, voorop. Belangrijk zijn dus de vragen als wat in een bepaalde situatie nodig en passend is. Investeringen hierin kosten op korte termijn mogelijk geld maar leveren op langere termijn grote winst op.

Doordat we deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders kunnen we er voor zorgen dat Schiedam nog meer een stad wordt waar het niet alleen voor jongeren en gezinnen een fantastische plek is om te wonen en te werken, maar waar ouderen ook hun oude dag op een prima manier kunnen slijten, met alles wat daarbij nodig is zoals wonen, voorzieningen en zorg. Wij willen van Schiedam een stad maken waar je als oudere  en toekomstige oudere wilt wonen, werken en leven. Door het te kort aan woningen voor de starters, jongeren en ouderen is dit een blijvend aandachtspunt, achterstandswijken, slechte sociale woningen moeten worden aangepakt en dit moet bespreekbaar worden gemaakt. Woningen die je op jongere leeftijd betrekt en die generatiebestendig zijn gebouwd zijn daarbij heel belangrijk. Als het ware groeien ze met je behoeften mee. Dat deze zorg prima is geregeld, of je nu voldoende geld hebt of niet, je dient altijd de hulpmiddelen en de zorg te krijgen die je nodig hebt. En natuurlijk in je eigen woonomgeving. Dat je niet bang hoeft te zijn om alleen te blijven. Als je dat wilt zijn er voldoende mogelijkheden voor contacten met anderen, in je eigen buurt of wat verder weg. En dat moet ook als je minder geld hebt. Het busvervoer moet voor ouderen met een gering inkomen gratis zijn of bijna gratis. Puntsgewijs gaat het om het volgende: 

> Mantelzorgondersteuning

 • Logeergelegenheid zodat mantelzorgers af en toe even tot zichzelf kunnen komen (respijt-bedden)
 • Vervangende zorg aan huis zodat mantelzorgers even buiten de deur tot zichzelf kunnen komen (verpleegzorg aan huis)

 

> Ouderenmishandeling en

 • Bewustwording van wat ouderenmishandeling is
 • Ondersteuning voor slachtoffers

 

> Zo lang als gewenst en mogelijk thuis wonen

 • Beschikbaar stellen voorzieningen
 • Bediening op afstand van gordijnen, licht etc. (domotica)
 • Geschikte bedden
 • Hang- en sluitwerk
 • Trapliften
 • Coördinatie van ouderenzorg door huisartsen, wijkverpleegkundigen en in sociale wijkteams
 • Opvang voor ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie (zorghotel)
 • Einde aan wachtlijsten maatschappelijke opvang en beschermd wonen
 • Meer wijkverpleging
 • Niemand valt tussen wal en schip
 • Meer verbinding tussen ROG en WMO

 

> Wonen

 • Woningen voor onze eigen inwoners
 • Levensloop bestendig bouwen
 • Wachtlijsten voor starters terugdringen door voldoende starterswoningen te bouwen
 • Voldoende sociale woningen zonder te bouwen voor toekomstige leegstand (demografische ontwikkeling)
 • Betaalbare woningen voor ouderen
 • Statushouders gelijk behandelen op de wachtlijst
 • Accent op appartementenbouw in verschillende prijsklassen voor ouderen en eenpersoons huishoudens
 • Wijken, buurten en straten met een verscheidenheid aan woningen door combinaties van sociale huur en koop, kleine woningen en grote woningen etc. Dus ook ouderen die in hun eigen wijk kunnen blijven wonen als ze ouder en hulpbehoevender worden
 • Aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving
 • Schiedam is bezig met het inlopen van achterstand in de bouw maar in onze regio en in onze stad zijn minstens 6000 nieuwe woningen nodig voor starters, middensegment en ouderen
 • Ook de hoogte in waar dat passend is in de stad
 • Ook bouwen buiten de huidige grenzen van de stad
 • Nieuw zorgcentrum met gecombineerde innovatieve woonvormen
 • Aangepaste nieuwe aanleun en/of zorgwoningen voor senioren, waarbij ook de zorg in het pand kan worden afgenomen
 • Ondersteunen van het verhuizen door ouderen die wegens handicap of ouderdom moeten verhuizen uit een sociale huurwoning

 

> Eenzaamheid

 • Bewustwording van wat eenzaamheid is en wie eenzaam (kunnen) zijn
 • Stimuleren van aandacht voor elkaar in wijken, buurten en straten
 • Gratis (betaalbaar) openbaar vervoer voor ouderen met een laag inkomen
 • Minimaal 2x per jaar een activiteit waarbij eenzamen en ouderen in het zonnetje worden gezet en een verrassing ontvangen, in ieder geval met Pasen en de Kerst

  

> Armoedebeleid

 • Schuldhulpverlening zelf doen als gemeente voor alle doelgroepen dus ook jongeren en ondernemers
 • Niemand valt buiten de boot
 • Alle armoederegelingen optimaal benutten
 • Een Noodfonds vormen voor de meest schrijnende gevallen

 

> Veiligheid

 • Meer handhaving herkenbaar op straat ter voorkoming en bestrijding van overlast in buurten en het waarborgen van de veiligheid
 • Schade verhalen op veroorzakers
 • Snoeien van begroeiing op onveilige plekken
 • Voorlichting aan ouderen over inbraak en insluiping in woningen
 • Goede gladheid bestrijding bij zorgcentra en ouderenflats
 • Flexibele inzet van camera’s bij vandalisme en in uitgaansgebieden
 • Oversteekplaatsen rolstoelvriendelijk maken
 • Stimuleren ogen en oren project Verkeer met participatie en schouwen
 • Verdere asfaltering hoofdroutes fietspadennetwerk waar nodig en mogelijk
 • Beter onderhoud aan trottoirs en fietspaden
 • Opgeheven parkeerplaatsen een op een terug
 • Nieuwe parkeervoorzieningen flexibel en op de toekomst gericht bouwen

 

> Duurzaamheid

 • Inzet op nieuwe warmtetechnieken voor woningen en bedrijven
 • Inzet op duurzame energie
 • Schiedam zo mogelijk eerste aardgasvrije gemeente in Nederland
 • Kosten omschakeling aardgasvrij niet voor inwoners
 • Geen aardgas meer in nieuwbouw
 • Alternatieven voor verwarming en warm water in woningen waar nu aardgas is
 • Mogelijk maken tankstation voor waterstof als brandstof
 • Onderzoek binnenstaddistributie met emissie loze voertuigen
 • Meer laadpalen om elektrisch rijden te bevorderen

 

> Sport

 • Ondersteuning topsport maar vergeet de amateursport niet
 • Elke inwoner moet kunnen deelnemen aan recreatieve sport
 • Mogelijk maken sporten voor alle doelgroepen, jong en oud in de sporthallen
 • Toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met een functiebeperking
 • Meer bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, zo mogelijk zwemles in de basisschool periode voor elk kind

 

> Cultuur

 • In stand houden Theaters en culturele instellingen in de stad
 • Stimuleren culturele uitingen
 • In stand houden van muziek en cultuurinstellingen die belangzijn voor het wij gevoel van Schiedam

 

> Financiën 

 • Publiek geld in publieke handen
 • Financiën op orde: niet meer uitgeven dan in de portemonnee zit, en zorgen dat onze doelgroepen niet de dupe worden van mogelijke bezuinigingen.
 • Geen verhoging van de lokale lasten anders dan met het inflatiepercentage

 

> Onderwijs

 • Goed onderwijs van de basisschool tot en met HBO
 • Stimuleren digitalisering van het onderwijs vanaf de basisschool
 • Blijvende aandacht voor gezonde voeding en tegengaan roken, drugs, alcohol
 • Schoolzwemmen

 

> Jeugdzorg

 • Wegwerken wachtlijsten jeugdzorg

 

> Economie

 • Stimuleren dat ondernemers zich op onze bedrijventerreinen vestigen en Schiedammers werk bieden
 • Stimuleren ondernemersklimaat in Schiedam
 • Intensief deelnemen binnen de MRDH
 • Ontwikkelen plan voor een nieuw bedrijventerrein bij aanhoudende economische groei
 • Schiedam identiteit geven met eigen bedrijvencampus op Vijfsluizen

 

> Wijkgericht werken

 • Versterken wijkmanagement
 • Wijkkerngroepen waar mogelijk en passend, voorkomen dat wijken zonder vertegenwoordiging komen te zitten
 • Verbeteren groenonderhoud
 • Vaker maaien uitlaatstroken voor honden
 • Melder krijgt terugkoppeling van iedere melding
 • Regelmatig acties in de wijk om de bewoners te ondersteunen

 

> Communicatie

 • Voor onze inwoners maken wij de inspraakprocedures makkelijk vindbaar op de site van de gemeente
 • Participatie bij alle zaken waar omwonenden bij betrokken horen te worden en daar ook voorzieningen voor treffen

 

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This