Bij de behandeling van het rapport Berenschot in de raadscommissie d.d. 4 maart en de gemeenteraad d.d. 10 maart is gesproken over een strategische visie van Stroomopwaarts over de bedrijfsvoering. Daarbij heeft portefeuillehouder Bregman toegezegd, dat de raad in positie wordt gebracht om over deze strategische visie mee te denken en uiteindelijk te besluiten. Het rapport over de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts door BMC ligt hieraan ten grondslag.

Op 31 maart jongstleden heeft het college een voorgenomen principebesluit genomen om de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling en af te stappen van het Hostingmodel. Dit principebesluit is slechts per brief aan de gemeenteraad van Schiedam medegedeeld.

De colleges van de drie gemeenten zeggen hier een keuze te hebben gemaakt en een zorgvuldige besluitvorming te hebben gerealiseerd, terwijl er meer een opdracht lag om te onderzoeken.
Het rapport van BMC is daarbij niet gedeeld met de gemeenteraad, dit terwijl een eventuele strategische visie start met deze rapportage.

Het rapport ligt eerst voor advies bij de ondernemingsraden om vervolgens een definitief besluit te nemen.
Tevens presenteert mevrouw Curfs, directeur van Stroomopwaarts, de begroting 2021 van SOW aan de gemeenteraad, waarin ze het BMC rapport benoemt zonder dat de gemeenteraad de inhoud hiervan kent.

Op 1 mei is in het AD een artikel verschenen over de bedrijfsvoering van Stroomopwaarts. Daarin wordt portefeuillehouder Bregman geciteerd; Stroomopwaarts zou een zelfstandige organisatie moeten worden. Een bijzondere woordkeus, de gemeenschappelijke regeling is immers een eigen organisatie. De wethouder zou het ‘super’ vinden, dat deze besluiten nu zijn genomen.

Het AOV benadrukt, dat er voor deze besluiten geen enkele invloed van de gemeenteraad is geweest, dit in tegenstelling tot expliciete toezeggingen vanuit de kant van het college. Het rapport van BMC is nog niet gedeeld met de gemeenteraad, ook niet met de brief die aan de gemeenteraad is verzonden. In het najaar zou er al een strategische visie liggen volgens het artikel.

Wij willen naar aanleiding van bovenstaande zaken de volgende vragen stellen.

1. Er ligt nu al een principiële keuze over welke strategie wordt gevoerd over de bedrijfsvoering, op welke wijze heeft de raad daar invloed op gehad; zoals deze is toegezegd?

2. De portefeuillehouder heeft toegezegd, dat er voor de zomer een document zou zijn met een procesvoorstel op welke wijze de gemeenteraad wordt meegenomen, kunt u dit document zo snel als mogelijk delen?

3. Deze principiële keuze kent een grondslag uit het rapport van BMC, dit rapport is niet naar de raad gezonden, kunt u deze zo snel als mogelijk delen?

4. Vanaf welk moment was de rapportage van BMC afgerond, gemeld bij de stuurgroep en vervolgens behandeld in de colleges? Bij het rapport van Berenschot duurde het ook een flinke tijd voordat dit de gemeenteraad bereikte.

Wij als vragenstellers hadden verwacht dat er een bespreking van het rapport van BMC zou volgen in de gemeenteraad, zoals de rapportage van Berenschot een volledige behandeling heeft gehad. Wij zijn ontstemd dat dit niet is gedaan en dat nu zelfs al besluiten zijn genomen. Over het vervolg hebben wij de volgende vraag:

5. In hoeverre wordt voornoemde principe besluit nog proactief door het college besproken in de raadscommissie, dan wel voorgelegd aan de gemeenteraad?

Ten aanzien van de beantwoording van de vragen, wachten wij het toegezegde procesvoorstel af; het verzoek is om dit zo snel als mogelijk te bespreken, bij voorkeur in een eerstkomende commissie.

13 mei 2020
H.C.E. Bruggeman (Christien)
Algemeen Ouderen Verbond