Bestuur

“Bereikbare bestuurders met inzicht, oren, ogen en integriteit”

Dualisme betekent een onderscheid tussen college en raad.. De stimulerende en controlerende rol van de gemeenteraad op het besturen van de stad ( door Burgemeester en Wethouders )dient voor de burger transparant en inzichtelijk te zijn. Daarbij dient alles door optimale communicatie, t.w. website, internetcommunicatie, en plaatselijke media voor de burgers bereikbaar en begrijpelijk te worden gemaakt, in begrijpelijke taal. Dure woorden geven slechts aanleiding tot vragen en lossen problemen niet zondermeer op.

Openbare orde en veiligheid dienen extra aandacht te krijgen en het AOV wil dan ook in elke wijk een zichtbare en bereikbare wijkagent en zichtbare en bereikbare buurtagenten, waardoor het vandalisme en de criminaliteit beter aangepakt kan worden. Het woon- en leefgenot voor alle burgers van onze stad dient dan ook gegarandeerd en gehandhaafd te worden.
Meer binding met de bestuurders van onze stad kan slechts bereikt worden door goede informatie, toegankelijkheid en bereikbaarheid van alle leden van ons gemeentelijk bestuur. Betrekken van de inwoners van Schiedam door diverse vormen van burgerparticipatie en inzicht en inspraak vanaf “het begin” is daarbij een vereiste.

Een goed registrerend klachtensysteem ( 24 uur per dag) dient voor elke burger bereikbaar te worden. Terugkoppeling naar degene die de klacht heeft ingediend en een evaluatie nadien of de klacht goed opgepakt en teruggekoppeld is dient ook geregistreerd te zijn.
Jaarlijkse evaluatie van het klachtensysteem zowel voor klachten over de Irado als voor gemeentelijke klachten dient in een rapportage te worden gepubliceerd zodat de voortgang hiervan bewaakt wordt.

Share This