Jongeren en jongerenbeleid

“Daadkracht: Jongeren zijn de basis voor de toekomst , respect voor jong en oud kan bevorderd worden“

Naast de grote groep ouderen waar zorg voor is, gaat onze aandacht ook in het bijzonder naar de jongeren. Daar onze samenleving steeds meer door ouderen bevolkt wordt, en er met iedereen rekening moet worden gehouden, is het van wezenlijk belang dat jongeren ook ruimte krijgen om zich te ontplooien. Flexibele locaties en verplaatsbare locaties hebben niet opgeleverd wat men ervan verwachtte, ook de jongeren bepalen zelf wat ze wel en niet leuk vinden. Jongeren zoeken hun eigen weg, doch door het vestigen van een veilige uitgaansplek, zoals een disco of een jongeren café, creëer je een situatie die beheersbaar en controleerbaar is. Jongeren, van klein tot groot, willen ook in weekends en in vakanties gebruik maken van de wijkcentra/wijkclubhuizen. Daarom dienen er voorzieningen te komen die dit mogelijk maken. Wij wensen minimaal twee goed gesitueerde en kwalitatief hoogwaardige ontmoetingsplekken voor jongeren.

Projecten die beoogd worden moeten ook gerealiseerd worden anders loop je voorbij aan de doelgroepen waar het voor bedoeld is, en dat stimuleert de onderlinge samen hang niet.

Er dient een stimuleringsproces op gang te worden gebracht door de gemeente om de verdraagzaamheid tussen jong en oud te bevorderen, de maatschappelijke stage van scholieren van het middelbaar onderwijs kan hier een bijdrage toe leveren, maar ook discussies tussen jong en oud over de meest uiteenlopende onderwerpen moeten kunnen.

Indien de opvoeding van de jongeren in het geding is, moet niet alleen de jongere hulp krijgen maar juist ook het hele gezin. Als je mensen andere toekomstperspectieven wilt geven zal er meer moeten gebeuren dan een “outplacement” of een opvoedcursus, zonder inhoud bereik je niets. Daarom moeten ouders altijd betrokken worden bij hun kinderen omdat het gezin de basishoeksteen van de samenleving is.

De jeugd bepaalt mede je toekomst. En de begeleiding en ondersteuning van instanties en de school is daarbij heel belangrijk.

  • met tienerjeugd gesprekken aangaan voor hun wensen
  • aanpak kindermishandeling, meldplicht
  • kindergemeenteraad afschaffen, ( groep 7 en 8)maak er een kinderadvies commissie van dan kunnen ze over meer zaken meepraten, is niet zo statisch
  • Jeugd referendum voor 12-16 jarigen instellen, is mening vormend, zonder inmenging ouders
  • jongerenadviescommissie  14-18 jaar voor onderwerpen die ze aangaan
  • pesten in alle vormen onder de aandacht brengen
  • pleegzorg verbeteren, minder wachttijden, flexibelere opvang, soms ook gewoon even stoom afblazen
  • zomerkamp jeugd (minima met mogelijkheden om taal en rekenen bij te spijkeren
  • actief wijzen op gevaar loverboys en lovergirls
Share This