Ouderen en Ouderenbeleid

“Daadkracht: Ouder worden in Schiedam moet plezierig zijn”

In Schiedam dient voortdurend aandacht te worden gevraagd voor haar ouder wordende bevolking. De groep ouder wordende Schiedammers neemt dusdanig toe, dat daar serieus over nagedacht en meegedacht moet worden.

De voorzieningen voor korte, en lange zorg, verpleging en thuiszorg worden steeds kostbaarder en er wordt van bovenaf op bezuinigd.

Hoe laat je de mens in zijn/haar waarde als de voorzieningen niet meer optimaal beschikbaar zijn of dusdanig veel kosten dat het niet meer haalbaar is?

Daarom vindt het AOV de voortgang en evaluatie van de nota ouderenhuisvesting/ ouderenbeleid zo verschrikkelijk belangrijk. Door jaarlijks de stand van zaken te evalueren kan er tijdig ingesprongen worden op leemtes, en behoeftes van de ouder wordende Schiedammers. Oplossingen zoals de levensloopbestendige woningen op nieuwbouw locaties, en opplussen van woningen in de huidige (waaronder ook de wat oudere) woonwijken is van wezenlijk belang om te voorkomen dat ouderen van hun eigen plek worden verstoten.
De “adoptie” door zorgcentra van wijken een pré om de zelfstandigheid van de huidige bewoners te garanderen. Het gezegde “oude bomen moet je niet verplaatsen” is er een die we in ons achterhoofd dienen te houden. Door een steeds verder verschuivende vraag van wensen van de ouder wordende Schiedammer, en de groeiende groep ouder wordende Schiedammers dient er een aanpassing in de aanbieding van woon- en/of zorgpakketten plaats te vinden, waarbij de individuele keuzen van de betrokkene zelf een centrale rol dienen te spelen.

Maatschappelijke stage van scholieren in verzorging/verpleging en hulp geeft een stukje aandacht en verantwoordelijkheid om onze ouderen niet te vergeten.

Met alle doelgroepen in de samenleving dient rekening te worden gehouden, dit betekent dat ook ALLE ouder wordende Schiedammers van voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Alle ouderen moeten de ouderenzorgconsulent kunnen benaderen voor een (hulp) vraag. Optimaal overal gebruik van maken, van alle mogelijkheden en voorzieningen, dat geldt voor iedere bewoner van Schiedam, ongeacht de leeftijd.

Het AOV vindt dat de functie van de wijk en de wijkcentra moet worden versterkt door de vraag van de ouderen om activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden in de wijken zelf. Vele ouderen gaan niet meer de stad uit, en hebben daarom locaties dicht bij hen in de buurt nodig om in- en ontspanning te kunnen vinden. Zowel sport, als hobby als een ontmoetingsplaats in elke wijk, zijn voorwaarden om de normen en waarden van de ouderen te garanderen. Ouderen willen nog aan alle onderdelen van het leven deel kunnen nemen, en daar horen de wensen van deze ouderen bij. Binnen alle wooncomplexen die gelabeld zijn als ouderenwoning en woning voor minder validen en gehandicapten, dient een vaste ontmoetingsruimte te zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, al dan niet in georganiseerd verband, maar vooral de eigen initiatieven van bewoners moeten niet afgeremd worden. Sociaal isolement, vereenzaming en verwaarlozing van onze ouderen kan voorkomen worden door rekening te houden met de wensen van de bewoners.

Het opheffen van huisvestingscomplexen voor ouderen en 55+ ers, geeft een veelheid aan problemen, waardoor ouderen zich niet meer veilig voelen en riskeren weer meer sociaal geïsoleerd te worden.

Ook vindt het AOV dat naast de ouderenhuisvesting, ook het welzijnsaspect en voorzieningen, en met name de bereikbaarheid van instanties en voorzieningen die van het algemeen belang zijn, onder de loep dienen te worden genomen. Zolang een aantal openbare locaties zoals een begraafplaats, enkele ontmoetingscentra, parken en wijkcentra niet optimaal toegankelijk c.q. bereikbaar zijn, zal Schiedam moeten gaan zorgen voor een nieuw lokaal vervoer- op- maat, in de vorm van regiotaxi, of Schiedams gebonden vervoer in het leven moeten roepen, de mobiliteit en de haalbaarheid van het “ergens naar toe kunnen gaan” mag niet vergeten worden. De realisatie hiervan kan door langdurig werklozen hier op projectbasis aan deel te laten nemen, zodat de bereikbaarheid van de wijken gewaarborgd wordt. Nu de Vervoersregio, de RET en Connexxion bezuinigen waardoor Schiedam te kort wordt gedaan, moet Schiedam niet aarzelen en zelf handelen. De bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid van wijken is te belangrijk.

Ouderen willen ook graag zonder zorgen leven, ook als ze wat gaan mankeren of minder valide of gehandicapt zijn. Menswaardig bestaan betekent dan ook tevreden ouder worden, waarbij de noden en de wensen van ouderen niet gepasseerd mogen worden. Ontmoetingscentra voor ouderen dienen niet slechts aan een zorgcentrum verbonden te worden, doch ook aan de wijk. Ontmoetingspunten binnen de wijk zijn van groot belang voor de minder mobiele oudere.
Het AOV vindt dat het stimuleren van ouderen door internetcafés en reguliere activiteiten ( ook in vakantietijd) een verbreding van de visie van ouderen bewerkstelligt.

Het AOV heeft zorg over de toekomstige effecten van de WMO waardoor er grote verschillen gaan ontstaan tussen aangrenzende gemeenten qua voorzieningen en accommodaties, omdat het een taak van de gemeente is geworden. Binnen het sociale domein wordt er met andere gemeenten samen gewerkt  om de voorzieningen optimaal te kunnen blijven benutten. Het mag niet zo zijn dat je in de ene gemeente beter verzorgd wordt dan de andere.

Juist alle voorzieningen die bijdragen aan een menswaardig en onbezorgd ouder worden zijn op dit moment onderhevig aan onzekerheden, en aan inkomensafhankelijke bijdragen, waardoor voorzieningen steeds moeilijker bereikbaar zijn.

Zelfstandig kunnen blijven in de huidige woonomgeving met alles wat daarbij hoort is van groot belang daarbij. Ondanks de protesten van o.a. het AOV over de toenemende problemen De steeds kortere uurtjes thuiszorg geven veel zorg

 • veiligheid in en om het huis, niet alleen alarmknoppen voor ouderen maar ook beter verlichting lantaarnpalen en zebrapaden
 • ouderen trainen op opdringerige babbeltrucs herkennen en weren
 • parkeerplaatsen beter verlichten, ook camera controle openbare parkeerplaatsen
 • genoeg 55+woningen in elke wijk
 • senioren evenementen  sport en spel
 • bevorderen toegankelijkheid digitale wereld
 • formulieren brigade gericht op ouderen
 • signalerend huis bezoek 75+ers bezoeken eens per jaar om de zorgbehoefte in kaart te brengen en zo nodig jaarlijks update ter ondersteuning
 • zorgdragen voor persoonlijk contact en ondersteuning voor ouderen die geeninternet gebruiken
 • respect voor elkaar en dus ook voor ouderen, die zich niet laten dwingen
 • aandacht voor iedereen van 0 tot 100 om eenzaamheid te bespreken
 • niet elke oudere wil betutteling omdat men denkt dat ze eenzaam zijn ( dit is altijd een persoonlijke beleving)
 • meer verbindingen jong oud, door maatschappelijke stages en of scholen en kinderopvangorganisaties vragen of zij een activiteit willen opnemen waar jong en oud samenwerken ( zie voorbeelden in Schiedam Zuid)
Share This