Ruimtelijke ordening Stadsontwikkeling, stadsvernieuwing

“Daadkracht door ontwikkeling van projecten die de structuur van de stad verbeteren”

Het AOV vindt dat er voldoende woningen voor alle doelgroepen dienen te zijn, de zogenaamde goedkope, verouderde woningvoorraad kan simpelweg door goede afspraken met de verhuurders worden verfrist en verbeterd, waardoor bepaalde gebouwen hun functie niet verliezen. De drang naar nieuwbouw mag niet ten koste van onze cultureel-historische waarden gaan. Musea dienen goed te worden onderhouden en desnoods gezamenlijk ondergebracht te worden in een stichting gezamenlijke Schiedamse musea, om de kosten te drukken.

Duurzaam bouwen, levensloopbestendige woningen( focuswoningen, kagaroewoningen), nieuwe wooncomplexen met zorgpakketten zijn onderdelen van een traject die onze ouder wordende bevolking de mogelijkheden geeft om toch nog prettig in je eigen omgeving te kunnen blijven wonen en genieten.

Bestemmingsplannen dienen om de burgers duidelijkheid en zekerheid voor de toekomst te geven. Bovendien dienen bestemmingsplannen tijdig te worden geactualiseerd om projectontwikkelaars geen kans te geven de cultuur-historische structuur van de stad aan te tasten.

De komende periode zal het energie zuinige wonen centraal staan. Het afbouwen van woningen op gas, en het stimuleren van zonne-energie is belangrijk, dit kan ook meegenomen worden in stimulering van onderhoud van de particuliere woningvoorraad.

  • goedkopere koopwoningen voor starters
  • kangoeroe/mantelzorgwoningen in nieuwbouw
  • woonoverlast tegengaan ( o.a. Rotterdamwet)
  • nieuwbouw ook afstemmen op de vraag uit het bedrijfsleven
  • per woonwijk een “wijk- woon- en zorg- visie” ontwikkelen en uitvoeren en nieuwe woonconcepten verder uitwerken
  • voldoende studentenwoningen
  • VVE loket belangrijk voor nieuwe  woongebieden
  • Schiedam Noord beter ontsluiten door meer OV mogelijkheden
  • Bedrijvengebied ‘‘s-Graveland en Spaanse polder, vestigen van ondernemers stimuleren en veiligheid handhaven, criminaliteit weren.
Share This