Sociaal Domein, Zorg en Welzijn

“Daadkracht: zonder zorg en voorzieningen geen goede zorg voor onze kwetsbare burgers”

Onze bewoners van de stad hebben het niet altijd breed, en kunnen door allerlei zaken in de problemen geraken. Voorbeelden zijn: het overlijden van een partner, een scheiding, het moeten onderhouden van kinderen, het werkloos raken, het arbeidsongeschikt worden, het te oud zijn om nog een kans op de arbeidsmarkt te krijgen of gegund te worden.

Als het inkomen dan drastisch afneemt dan is het zaak om maatregelen te treffen en hulp te zoeken als het niet zelfstandig lukt.

Naast het introduceren via de gemeente van de budget-coach, is het belangrijk mensen die enorm te lijden hebben onder inkomensval ondersteuning te geven om financiën ordenen en stappen zetten naar een stabiel inkomen, waarbij alle voorzieningen zoals bijzondere bijstand en toeslagen een belangrijke bijdrage vormen.

In deze tijd waar steeds meer zaken inkomen gerelateerd zijn, is het van groot belang dat mensen zorg en voorzieningen houden. Toetsing op individuele basis is daarbij heel belangrijk. Nu er steeds meer zaken inkomensafhankelijk worden verstrekt met al dan niet een eigen bijdrage geeft dit een steeds grotere druk op het welzijn van deze Schiedammers.

Ook is het van belang dat mantelzorgers voorzieningen krijgen aangereikt, waardoor ze optimaal zich kunnen inzetten voor onze medeburgers.

De ondersteuning van mantelzorgers door de Minters is belangrijk.
Bijzondere bijstand is niet alleen voor de mensen met een minimum inkomen. Veel ouderen zijn zich niet bewust dat met een “kale” AOW uitkering of een sociale uitkering er ook gemeentelijke voorzieningen zijn die voor ouderen ook bereikbaar zijn. Een nieuwe wasmachine of een koelkast, van “de wit- en bruingoed regeling” kan door iedereen gebruik van gemaakt te worden, die daarvoor in aanmerking kan komen. De gemeente dient actief al haar burgers hier in voor te lichten en te helpen. De groeiende oudere bevolking van Schiedam, is wel de bevolkingsgroep die onze stad heeft helpen opbouwen, en dat mogen we niet vergeten. Nieuwe regelgeving maakt het voor de oudere Schiedammer niet gemakkelijker om de weg te vinden in “voorzieningenland”. Naast een digitaal loket moeten ook andere opties worden bekeken om ouderen te geven waar ze recht op hebben, ook als ze daar niet om vragen, sommige voorzieningen horen gewoon een vanzelfsprekend recht te zijn

 • armoedebeleid en voorzieningen goed bewaken
 • aanpak huiselijk geweld, zowel bij ouderen als gezinnen als zorg voor onze kinderen
 • thuiszorg moet weer tijd voor de klant krijgen
 • controle op zorgverleners, fraude met PGB tegen gaan
 • minder formulieren invullen (vereenvoudigen of verpersoonlijken )
 • zorg dragen dat jong gepensioneerden zich pro actief inzetten in de samenleving
 • zorg voor persoonlijk contact bij ouderen die geen internet gebruiken ( digibetisme tegengaan, en ook analfabetisme)
 • mantelzorgers en vrijwilligers ruimte geven
 • professionals mogen niet door onbetaalde krachten worden vervangen
 • meer budgetcoaches aantrekken bij schuldhulpverlening
 • gemeentelijk overbruggingsfonds bestemmen voor 65- ers die om gezondheidsredenen vroegtijdig uit de arbeidsmarkt zijn vertrokken en een pensioenbreuk hebben en daardoor in een financieel en maatschappelijk isolement dreigen te geraken ( te vroeg in de VUT, pensioengaten door wijziging pensioengerechtigde leeftijd, te lang in de WW of ZW)
Share This