Sport, recreatie en cultuur

“Daadkracht door  de sociale binding met mensen en de stad door Schiedamse  verbindingen”

Er dient een  echte “Schiedam pas” te komen, waardoor vele Schiedammers met een kleine beurs, toch goedkoper aan het sociale en maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Veel kinderen worden vaak de dupe van een te kleine beurs. Bibliotheek, zwembad, sportschool en theater dienen toegankelijk te zijn en te blijven voor alle leeftijden, mits inkomens gebonden. Het Armoedebeleid dient hierop gehandhaafd c.q. verder uitgebreid te worden.

Op schoolzwemmen mag niet bezuinigd worden, het is een essentieel onderdeel in de opvoeding. Het AOV pleit dan ook voor herinvoering van een verplichting via het onderwijs.  Een waterstad als Schiedam moet hierin een prioriteit stellen, zonder zwemdiploma loop je te veel risico.

Ook ouderen sporten graag, hier dient rekening te worden gehouden met de locaties en de tijdstippen in verband met de toegankelijkheid en hun gevoel van veiligheid. Betaalbaarheid van de zwembaden en sportaccommodaties /evenementen dient gewaarborgd te worden

Zwembad Groenoord en Zwembad Zuid zijn van groot belang voor onze stad. Beide zwembaden worden geëxploiteerd door Optisport. De Gemeente dient met de zwembadenexploitant  wel met prestatie afspraken zorg te dragen dat er wordt voorzien in de behoeften van vele doelgroepen in onze samenleving, dus schoolzwemmen, recreatie/ therapeutisch zwemmen en ook zwemmen voor ouderen. Daarnaast is de betaalbaarheid van deze voorziening alleen mogelijk door blijvende afspraken  met de gemeente.

Door een ieder deel te laten nemen aan sport en het verenigingswezen wordt voorkomen dat men in een isolement raakt. Sociaal en fysiek met elkaar verenigen is de beste remedie om mensen achter de geraniums weg te houden.

Een leven lang sport en bewegen.

Het AOV vindt dat elke leeftijdsgroep in Schiedam gestimuleerd moet worden om gezond te leven,  daarbij is sport een belangrijk element.

Baby’s/peuters kunnen onder begeleiding van ouder/grootouder en een deskundige al een bepaalde vorm van bewegen aan geboden  worden zoals: zwemmen, zang met dans en gymnastiek in verschillende bewegingsvormen. Kleuters krijgen bewegingsonderwijs op de basisschool en in buitenschoolse activiteiten.

Frequente sportdeelname van minstens 40 weken per jaar is het hoogst in de basisschool leeftijd. In de pubertijd neemt die sport deelname af, daarna deze onder volwassene constant. Rond de 70/75 jaar nemen de wil en fysieke mogelijkheid om aan sport te doen af.

Tot 2028 is een groei te verwachten van bijna een half miljoen sporters, doordat de bevolking als geheel groeit. Kansen voor toekomstige groei in de sportdeelname liggen in het op peil houden van de sportdeelname van jongeren na hun 12e jaar. Sportmogelijkheden bieden voor ouders van jonge kinderen en sportdeelname van ouderen stimuleren tot op hoge leeftijd.

Jongeren doen naar verhouding vaak aan sport en zijn vaak lid van een sportvereniging, doen vaak mee aan trainingen en competities.  Voor gezinnen met een laag inkomen is er een alternatief. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Achterstand situaties worden niet alleen bepaald door het ontbreken van financiële middelen, maar belangrijke factoren zijn: beperkte sociale participatie van de ouders, een laag opleidingsniveau van de ouders en de herkomst van de ouders.

Deze ouders moeten gestimuleerd worden. Een gezin met 2 kinderen vanaf 7 jaar is ongeveer 900 euro per jaar kwijt aan sport. Dat is inclusief entreekaarten voor sportwedstrijden. Daarnaast is het terugdringen/voorkomen van overgewicht belangrijk. “Preventiebeleid geeft aandacht aan bewegingsarmoede”.

Het sport- en bewegingsgedrag van zelfstandig wonende ouderen heeft in de afgelopen decennia  een gunstige ontwikkeling door gemaakt meer ouderen voldoen aan de bewegingsnormen en minder ouderen zijn inactief.

De wijkgebouwen hebben hier ook een bijdrage ingeleverd, kleinschalige gymnastiek, dans en zaalsport clubjes betaalbaar en werk laagdrempelig. Helaas worden deze mogelijkheden door het sluiten van wijkcentra bedreigd, waardoor hier extra inzet voor nodig is.

Levensgebeurtenissen hebben wel vaak een negatief gevolg voor het sport- en beweegpatroon b.v. door chronische ziekte, functionele beperkingen, cognitieve achteruitgang, partner verlies en een ziekenhuis opname.

Als oudere sporten hechten ze wel aan goede kwaliteit van het sportaanbod, vriendelijk personeel, goed advies en netheid. Is het lidmaatschap te duur wordt er vaak gezocht naar informele sporten in kleine groepjes zoals: zwemmen wandelen fietsen, hardlopen of in groepjes een buitentrimbaan bezoeken.

Het is niet goed om door op subsidies af te bouwen, muziekscholen, en verenigingen op de tocht te zetten. Juist dit soort organisaties geven een basisgevoel voor samenwerking en toekomst.
Elke vereniging en stichting in Schiedam heeft recht op een eigen plek, hierover dient duidelijkheid te worden verschaft. Noodlijdende verenigingen en organisaties dienen eerst beoordeeld en gehoord te worden voordat er mogelijk onjuiste beslissingen worden genomen.
Door hoor en wederhoor toe te passen bij onze Schiedamse verenigingen en organisaties, kan gemeente breed overeenstemming worden verkregen, waardoor vrijwilligers zich niet gefrustreerd hoeven te voelen. Vrijwilligers zijn belangrijk, zonder hen zou het verenigingsleven niet draaiende kunnen blijven.
Collectieve verzekeringen voor vrijwilligers dienen gewaarborgd te worden door de gemeente, dat geeft duidelijkheid en zekerheid. Hierdoor blijft het leuk voor Schiedammers om een steentje bij te dragen aan de Schiedamse maatschappij.

Het is van belang dat sportverenigingen met elkaar goede afspraken maken over het gebruik van sport accommodaties. Het levensvatbaar zijn van een sportvereniging wordt mede bepaald door hun bereikbaarheid en de stimulans van de gemeente om de jongere en oudere generatie te motiveren iets aan sport te doen, sport verbroedert, sport geeft sociale banden en sport geeft sportiviteit, en dat is heel belangrijk.

Recreatielocaties dienen regelmatig door brandweer en politie geïnspecteerd te worden op veiligheid en toegankelijkheid. Ook minder validen en mensen met een handicap willen zonder gêne overal aan deel kunnen nemen, ook zij vormen een onderdeel van de bewoners van onze stad.

Cultuurhistorische elementen van onze stad dienen voor onze toekomst behouden te worden. De historische collectie van het Stedelijk museum dient dan ook permanent zichtbaar te zijn, voor o.a. de schiedammers en de Schiedamse jeugd. Betrokkenheid met “het cultuur-historische” Schiedam is dan ook een prioriteit. De Schiedamse historische collectie moet permanent getoond worden om onze jongere generatie ons cultureel erfgoed mee te kunnen geven.

Ook een symbool als Proosje, het Gusto torentje, en andere symbolen die bij Schiedam behoren, horen daarbij. Er dient een strenge afweging te worden gemaakt of nieuwbouw in het hart van onze oude binnenstad wel acceptabel is. Onze molens, en onze historie dient voor de Schiedamse toekomst behouden en gehandhaafd te worden, een binding van de burgers met de stad betekent ook historische herkenbaarheid garanderen.
Naast de Cobra collectie en de Schiedamse Jenever is het evident van belang dat de Schiedamse molens het visitekaartje van Schiedam zijn en blijven.
Onze kunstcollectie dient voor elke Schiedammer toegankelijk te zijn. Bekendheid met haar cultuur en historie kan alleen maar bevorderd worden door een centrale locatie en functie in de stad.
Theater, bibliotheek en musea dienen voor alle bevolkingsgroepen binnen onze gemeente bereikbaar en toegankelijk te zijn.

Het gezamenlijk optrekken van Theater, Bibliotheek en Musea kan versterkend werken voor de binnenstad en haar leefbaarheid. Schiedamse binding met onze Schiedamse kunst en historie is belangrijk voor de binding met onze stad.

  • bewegen voor alle doelgroepen in alle wijken
  • sport en ontspanning voor iedereen bereikbaar maken
  • multifunctioneel  sportcomplex Schiedam Zuid ontwikkelen (2021)
  • cultuur inzetten op samen brengen van culturen, cultuur verbroedert
  • cultuur educatie basisschool (4-12 jarigen)
  • Meer projecten zoals I’ve got power (12-24 jarigen) groter draagkracht ontwikkelen
  • focus op muziek voor de jonge doelgroep, regelmatig doel feesten
  • inzetten op activiteiten voor jongeren tussen 18-35 jaar
  • inzetten op vergroting bekendheid cultuur aanbod in stad/wijken, ook voor Schiedammers die 65+ zijn
Share This