Verkeer en vervoer(smogelijkheden)

“Daadkracht: vrij vervoer voor ouderen en schoolgaande jeugd in de hele regio en bereikbaarheid van elke wijk in Schiedam

Het AOV vindt dat op een aantal routes in de stad de verkeerslichten aangepast moeten worden aan de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Ook voorrangsregelingen voor voetgangers en fietsers kunnen hier aan bijdragen. Er zijn nog steeds veel verkeers- gevaarlijke situaties die verbeterd moeten worden.

Ook dient een groene zone te worden bevorderd bij de uitvalswegen vanuit Schiedam naar de snelwegen A4, A20 en de A13.
Het AOV hoopt dat de A4, de ontsluiting van Schiedam zal bevorderen. Regelmatige evaluatie van bereikbaarheids- en parkeerplannen, zijn van grootste noodzaak. Het AOV blijft sceptisch over parkeervergunningen, het is het verplaatsen van het probleem.

Het AOV is voor het invoeren van blauwe parkeerzones in het centrum zodat kortparkeerders toch hun snelle boodschappen in de binnenstad kunnen doen

Trottoirs en fietspaden dienen goed onderhouden te worden en er dient op toegankelijkheid en bereikbaarheid te worden gecontroleerd. Ook openbare gebouwen en wijk- en buurtcentra vallen daaronder.

Dertig kilometer zones en parkeergebieden dienen ten goede te komen van de leef- woon- en werkomgeving. Per wijk dient er regelmatig een evaluatie plaats te vinden over de plaatselijke situaties.

Af- en aanvoerroutes voor detailhandel en ondernemers dienen goed aangegeven te worden, zodat er geen gevaarlijke situaties hoeven voor te doen. Groenstroken langs de wegen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.

Optische verbeteringen waardoor mensen die slecht ter been zijn of een (visuele) handicap hebben veiliger over straat kunnen dienen een prioriteit te krijgen.

Vrij openbaar vervoer voor 65+ en 12- dient gerealiseerd te worden in de hele regio Rotterdam en omstreken, nu is er zoveel diversiteit van regelingen per gemeente binnen de Metropoolregio dat het tijd wordt voor duidelijkheid. Het mag niet zo zijn dat bewoners van andere gemeenten dan Rotterdam zich achtergesteld voelen bij de voorzieningen in Rotterdam. Dit moet regionaal afgesproken worden. Tot die tijd moet het maximaal mogelijke t.w. vrij OV voor alle minima.

Gebruikers van aangepast vervoer en ouderen mogen niet beperkt worden in hun mobiliteit : de continuïteit van de Argosmobiel is een voorbeeld van een goed alternatief op de Regiotaxi die veel duurder is.

Mobiliteit en voorkoming van sociaal isolement zijn twee zaken die het AOV ter harte gaan.

Het AOV is voor een lokale Ringbus die punten aandoet die andere vervoerders laten liggen zoals bijvoorbeeld de twee begraafplaatsen in onze stad. Het beperkte OV in diverse wijken zou door de invoering van de Ringbus opgelost kunnen worden.

Als het in andere gemeente kan, waarom dan niet in Schiedam?  Het betekent werkgelegenheid en positieve mobiliteit.

Mantelzorgers en degenen die kunnen aantonen dat ze iemand verzorgen/begeleiden moeten ontheffingen kunnen krijgen van het parkeerregime. In deze tijd van bezuinigingen is het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers niet afgeremd worden door belemmeringen zoals parkeervergunningen en dagkaarten, die een extra belasting voor hen opleveren.

Aandachtspunten verkeer en vervoer:

 • oplossingen zoeken voor de bedrijfsbusjes in de wijken ( nog steeds een probleem)
 • Kruising Nieuwe Damlaan en Nolenslaan: door de bewoners gewenste rotonde
 • Zowel voor de Westfrankelandseweg als voor de Havendijk een aanvaardbare oplossing met en door de omwonenden
 • Havendijk luw maken voor zwaar vervoer ( geen doorgaande vrachtroute!)
 • Alle wijken voldoende bereikbaar met OV ook na 1800 uur
 • Parkeervergunningsysteem alleen als de bewoners van de wijk erachter staan
 • Realisatie blauwe zones bij winkelgebieden
 • Veilig voetpad Kerkweg Schiedam Noord, sluiproute aanpakken
 • Ringbus en of beter gemeentelijk aanvullend vervoer voor bewoners
 • Bereikbaar maken openbare locaties waar geen OV komt zoals begraafplaatsen, zwembaden, recreatiegebieden
 • Slecht bereikbare wijken beter ontsluiten en bereikbaar maken (vluchtroutes in de wijken)
Share This