Wijken

“Daadkrachtig wijkgerichte aanpak, verbetering van leefbaarheid en sociale cohesie”

Communicatie is voor het AOV een belangrijk woord voor de Schiedamse wijken. Het wijk- en buurtoverleg zijn belangrijk, nieuwe regiegroepen moeten bijvoorbeeld de communicatie  verbeteren met de wijk. Zorg is wel dat lang niet alle klachten in de wijken meteen gehonoreerd kunnen worden. Wijkgericht werken en in gesprek met de wijk zaken regelen en handelen, geeft korte lijnen aan. Korte lijnen zijn noodzakelijk om de activiteiten, de betrokkenheid en het veilige wijk- en straatgevoel te realiseren. Ouderen willen niet verkassen en jongeren willen een eigen ontmoetingsplek in de wijk, waar ze zomer en winter, vroeg en laat, terecht kunnen.

Wijkwethouders zullen pas aanslaan, als ze werkelijk in de wijk gaan kijken en regelmatig in de wijk herkenbaar zijn. Er is nog veel verborgen armoede en wijkbewoners hebben ook hun trots. Het opzomeren van straten en wijken dient beloond te worden door medewerking (zonder vertragingen van de gemeentelijke instellingen) het aanzien van de wijk en de stad wordt medebepaald door de woon- en leefwijze van haar bewoners.

Bewoners in de wijken doen er alles aan om hun wijk schoon en heel en veilig te houden, doch zonder extra input van de gemeente in achterstallig onderhoud van wegen en trottoirs en groen en straatvuil, kan dit natuurlijk niet tot succes leiden. De Irado dient voldoende kans te krijgen om met redelijke programma’s de doelstellingen te realiseren en als daar extra inzet voor nodig is zal elke Schiedammer daar achter staan omdat de meer kosten zichtbaar worden door de kwaliteit van de uitvoering.

Het beeldkwaliteitsplan per wijk geeft duidelijkheid over de behoeften en de noodzakelijkheden. Buurtpreventie verhoogt niet alleen de leefbaarheid van de wijken maar ook de sociale contacten en de zorg voor elkaar. Veiligheid op school, op straat en dus in de wijk is belangrijk. Door samenwerking van bewonersverenigingen, bedrijven, scholen en andere instellingen en het activeren van de burgers in de wijk kan hier een groot resultaat geboekt worden. De Gemeente zou moeten faciliteren in het vormen van wijk preventie teams.

  • schoon, heel en veilig in elke wijk
  • bekommeer je om de buren uit alle culturen
  • actieve benadering andere culturen om zich in te zetten
  • groenste/gezelligste straat competitie
  • aandacht verpaupering en vervuiling
  • verbeteren buurt preventie en buurt app., koppelen aan WOT’s
  • WOT’s meer betrekken in de buurt, WOT medewerkers meer betrekken in eigen wijk; 24/7 bereikbaarheid centraal nummer WOT ;
  • wijkagent en WOT meer betrekken bij buurtpreventie: signalen controleren, niet negeren
  • aanpak busjes in de wijk, aanpak groei leaseauto’s in de wijk ( de wijk is niet ingesteld op 1,5 auto per huishouden
Share This