Financiën

Het AOV vindt dat de bijzondere bijstand en het armoedebeleid instrumenten zijn voor onze bewoners die onvoldoende inkomsten genieten. De regels hiervoor moeten helder en duidelijk zijn. Dit betekent dat ook ondernemers en ZZP-ers die onder de uitkeringsnorm leven, gebruik moeten kunnen maken van deze voorzieningen.

De gemeentelijke heffingen mogen niet verhoogd worden om de gaten van de begroting te dichten. We moeten als Schiedam zuinig en transparant met onze budgetten omgaan. De burgers moeten weten waar de gemeente het geld aan uitgeeft, het moet helder, transparant en verklaarbaar zijn.

Projecten kunnen alleen verantwoord gerealiseerd worden als het financiële plaatje op orde is. Subsidies dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Een jaarrekening of accountantsverklaring is niet voldoende, het is van groot belang dat inzichtelijk is dat het Schiedamse budget op de juiste manier gebruikt is en wat het opgeleverd heeft.

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet veranderen diverse procedures, ook hier moet aandacht aan worden besteed om bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen, duidelijkheden voor burgers en ondernemers zorgen ervoor dat er niet onnodig geld uit de gemeentekas wegvloeit. Eerlijk zijn tegen burgers over wat wel en wat niet kan en waarom niet is belangrijk. Risico’s inschatten is onontbeerlijk om plannen te kunnen laten realiseren met een positief resultaat.

Het AOV is altijd duidelijk geweest over hondenbelasting, afschaffen zodra het kan. De leges zijn al verlaagd maar er mee stoppen is beter!

De kosten voor afval moeten nader bekeken worden, nascheiding is goedkoper, terwijl er wel al glas, papier en gft apart wordt ingeleverd. Plastic moet anders gescheiden worden, plastic flesjes en blikjes met statiegeld leveren al een verbetering op en hopelijk ook minder zwerfafval.

Zorg dat voor burgers en ondernemers duidelijk is waarom waar erfpacht moet blijven. Het AOV is altijd voor een vrije keuze geweest, eigen grond moet mogelijk zijn, maar in herstructureringsgebieden (met name bedrijventerreinen) met vervuiling in de grond moet anders gehandeld worden. Hier moet zorgvuldig over nagedacht worden en de vervuiler van de grond betaalt, we willen schone bedrijventerreinen, een schoon Schiedam.