Openbare orde & Veiligheid

Veiligheid is voor onze bewoners een belangrijk onderwerp. We staan vaak in negatieve lijstjes, zoals in de top tien van meest criminele steden van Nederland. Dat moet echt anders! Door inzet op allerlei vlakken moet dat echt gaan veranderen. Het AOV heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.

Thuis, op straat en digitaal is het belangrijk om je veilig te voelen. Steeds vaker zien we dat met name senioren het doelwit zijn van onder andere woningovervallen, babbeltrucs, phishing mails of roofovervallen. Het is van groot belang, dat Schiedam inzet op veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van onze inwoners.

Huiselijk Geweld Preventie is daarbij ook een belangrijk onderwerp, wat het AOV de afgelopen periode als onderdeel van een werkgroep tegen huiselijk geweld ook extra heeft geaccentueerd. Dit betekent dat wijkagenten zichtbaar op straat moeten zijn. Bij de politie is sprake van een personeelstekort. De gemeente moet waar mogelijk helpen met het versterken van het korps.

Het AOV wil ook dat er met nieuw opties voor de handhaving op het gebied van parkeren wordt gestart.  In het bijzonder foutparkeren door auto’s met buitenlandse kentekens moet worden opgepakt. Boetes kunnen daar niet altijd voor worden uitgedeeld. Zet daarvoor de wielklem in. Probeer ook boetes die opgelegd worden ten goede te laten komen aan de gemeente (dus bestuurlijke boetes in plaats van via de landelijke overheid).

Voor de gemeente is de samenwerking tussen politie en Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) soms een uitdaging. Daarom is bewustwording binnen de eigen organisatie over de verschillen in expertise en bevoegdheden van beiden belangrijk. Taken moeten worden afgebakend, afspraken tussen politie en Boa’s moeten worden vastgelegd op heldere wijze. De informatie- uitwisseling tussen politie en de “lichtblauwe brigade” moet beter. Goede overlegstructuren en afspraken zijn daarbij belangrijk. Door het veiligheidsbeleid en de veiligheidsmonitor moeten beleidsdoelen scherper op het netvlies komen.

Hoofdpunten

∙ Goede voorlichting om inwoners weerbaar te maken
∙ Subsidie voor beveiligen van woningen
∙ Meer wijkagenten op straat
∙ Proactief handelen van wijkagenten en boa’s
∙ Meer blackspots inrichten (cameratoezicht)
∙ Bereikbaarheid van onze lichtblauwe brigade verbeteren
∙ Heldere taakverdeling tussen politie en andere handhavers
∙ Wielklemmen voor foutparkeerders waar we geen boete kunnen innen
∙ Bestuurlijke boetes hebben de voorkeur als boetes die aan het Rijk worden betaald
∙ Bereikbaarheid voor BOA en Wijkagenten 24/7
∙ Verkeersveiligheid in en rond de wijken en bij scholen en instellingen