Openbare ruimte, Groen & Mobiliteit

Schiedammers zien dat hun wijk achteruitgaat op het gebied van schoon, heel en veilig. Dat is een probleem in de hele stad. We willen daarom meer lokale inzet van Irado, zet weer wijkteams in, desnoods aangevuld met mensen via Stroomopwaarts. Zet nog meer in op het snel verwijderen van bijplaatsingen en maak het makkelijker om afval aan te bieden voor onze inwoners. We willen daarbij af van (een deel van) de voorscheiding. Aangezien Irado al aan na-scheiding doet en dit mogelijk ook goedkoper is en zorgt voor een lagere afvalstoffenheffing, is dat de weg die we op moeten. Bewoners met een tuin moeten een groenafval container hebben, dat moet in de hele stad gelijkgetrokken worden.

Het AOV heeft zich ingezet om een nieuwe ontwikkeling zoals de “Natte Krat” in Schiedam bekend te maken (Een Plantenbak als Waterbuffer), dit heeft al tot mooie initiatieven geleid. Regenwater hergebruiken, opvangen en opsparen zodat in droge tijden er water is en in natte tijden geen straten onderlopen, hergebruik van hemelwater helpt en ontlast het riool.

Om te zorgen, dat de Schiedammers zich meer bewust worden van het veranderende klimaat, is het belangrijk dat het NME (Centrum Natuur Milieu en Educatie), de Boshoek, de Stadsboeren en Irado gaan samenwerken, zodat iedereen op zijn eigen manier leert een bijdrage te leveren aan een beter klimaat.

We willen inzetten op meer en beter groen. De afgelopen periode zijn er veel bomen gekapt. Het AOV wil een uitbreiding van het bomenbestand. Nu telt Schiedam ongeveer 50.000 bomen, we willen er 5000 bij in de raadsperiode 2022-2026. Dit betekent dus een boom voor een boom + extra bomen.

Maak een beweegtuin voor ouderen, werk daarbij samen met de ouderen -en wijkcentra, verzorgingscentra en ouderenwooncomplexen.

Zorg voor aanpak op brede veiligheid bij inrichting van een nieuwe buurt of wijk.  Betere verlichting doet ook wat met het veiligheidsgevoel van inwoners. Maak bijvoorbeeld ook verlichte oversteekplaatsen, zoals nu bij het station; dat willen we op meer plekken zien.

Buiten de Jeugdzorg kijken we ook naar onze Schiedamse jongeren in volle breedte. Zorg voor inrichting van de openbare ruimte waar zij zelf invloed op kunnen hebben. Bijvoorbeeld door meer voetbalkooien, een goede skatebaan in Schiedam Noord net als die in het centrum. Laat jongeren daarin participeren en meedenken.

Mobiliteit

De stad wordt steeds drukker. Er komt meer verkeer, er is meer druk op parkeren, het openbaar vervoer in de afgelopen jaren is op sommige plekken verschraald. Het AOV wil daar op goede wijze mee om gaan. Niet door allerlei mensen de stad uit te jagen of automobilisten te pesten.

De motie van het AOV over de Ringbus is unaniem aangenomen door de gemeenteraad, nu gaat het om de uitvoering. Maar het AOV wil meer: de verbinding met de Beukenhof blijft voor ons, zelfs na al die jaren, nog steeds belangrijk. Het doortrekken van de tram naar een te bouwen Station Kethel en verder over de ’s-Gravelandseweg. Station Kethel, viersporigheid van Schiedam naar Delft. Het zijn allemaal belangrijke onderwerpen voor ons.

De ontsluiting van Noord moet beter, de rotonde op de Slimme Wetering kan beter. Maar meer dan dat individuele project is het bredere verband.

We willen een verkeerscirculatie onderzoek voor heel Schiedam laten doen. Daarin moeten knelpunten worden geïnventariseerd en oplossingen gevonden. We zien geen meerwaarde in deelauto’s zolang de wijken zo slecht bereikbaar zijn. Verkeersoplossingen moeten niet worden betaald door o.a. parkeerheffingen zoals in de mobiliteitsvisie. Het AOV was hier ook niet voor en heeft tegen de mobiliteitsvisie gestemd.

We willen betaald parkeren alléén invoeren als de meerderheid van de bewoners van een wijk hier voorstander van is met een draagkracht enquête, door voorspraak, inspraak en samenspraak bereik je betere oplossingen.

Voorkomen van overlast is ook in de openbare ruimte belangrijk. Dus vaste plekken voor deelscooters en proberen bedrijfsbusjes in de wijk, lokaal, neer te zetten. Dus niet ver buiten de wijk maar op een paar plekken in de stad.  Bedrijven moeten meer moeite doen om overlast van hun bedrijfsbusjes in de smalle straten te voorkomen. Er moet meegedacht worden over de bewoner en zijn/haar behoeften wat parkeren betreft en de leefbaarheid in de straten.

Hoofdpunten

∙ Schoon, heel en veilig door buurtgericht werken van Irado
∙ Na-scheiding bij afvalinzameling; makkelijker en goedkoper
∙ Meer en beter groen; 10% bomen er bij (5000 stuks)
∙ Beweegtuin voor senioren
∙ Veilige inrichting van de openbare ruimte
∙ Ringbus
∙ Doortrekken van de tram naar Station Kethel, maar ook over de ’s Gravelandseweg
∙ Verkeerscirculatieplan voor de hele stad
∙ Slimme Wetering rotonde aanpakken
∙ Bedrijfsbusjes op plekken rond de wijk centreren
∙ Alleen betaald parkeren invoeren via een draagkracht enquête
∙ Deelscooters reguleren qua parkeren of er mee stoppen wegens overlast
∙ Skatebaan in Schiedam Noord
∙ Meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte
∙ Meer bankjes voor senioren in en rond de wijk ∙ Speelplekken voor de jongeren