Ruimtelijke ordening & Wonen

De gemeente Schiedam heeft een zeer grote opgave in de komende tien jaar. Er moeten 9000 woningen worden gebouwd. Wat het AOV wel ziet is dat dit zorgt voor zeer grote druk op de stad. We vinden dan ook dat de projecten die nu zijn ingetekend moeten worden voortgezet, maar dat je nieuwe projecten nu niet meteen moet oppakken. Denk eerst aan je eigen inwoners, bouw gefaseerd.

Dus doe wat in Nieuw Mathenesse, Schieveste, Dirkzwager, het Bachplein, maar ga niet meteen elke vierkante meter van onze stad vol bouwen. De afweging tussen groen, bedrijven en wonen lijkt nu door te slaan naar wonen. Daarbij is bouwen in Midden-Delfland, het Beatrixpark en de Poldervaart zone geen optie, dat willen we ook vastleggen. We willen dus ook geen flat achter Scholengemeenschap Spieringshoek en geen woningbouw op Thurlede.

We maken daarbij een uitzondering voor het gebied van station Kethel, maar dat moet wel met meer respect voor het groen.

Er moet een doorstroming in de woningmarkt op gang komen. Woonplus, de Gemeente en HOW (Huurdersbelangenorganisatie Woonplus) hebben hier voornemens voor vastgelegd. Daarom moeten er meer woningen worden opgenomen in de bestaande projecten voor ouderen en woningen met zorg. Daarbij moeten we afspraken met Woonplus maken, als sociale verhuurder, zodat de mensen niet op kosten worden gejaagd en gelijke huur houden bij een eventuele overstap van een grotere woning naar een woning voor senioren of met zorg.

We hebben daarbij oog voor sociale huur. De sociale huurwoningen die nu worden gesloopt zitten aan de onderkant van de sociale huurmarkt, de woningen die ervoor terugkomen juist aan de bovenkant. We vinden het belangrijk dat ook onze inwoners met de laagste inkomens een goede woning kunnen betrekken. Dus we vragen om een (klein) deel van de projecten sociale woningen met een lagere huur terug te bouwen. De vraag is of we daar een quotum op moeten leggen.

Sloop nieuwbouw moet meer zijn dan alleen stenen stapelen. We willen een sociale APK creëren waarbij mensen die worden uitgeplaatst uit sociale woningen vanwege sloop/renovatie ook de kans krijgen hun leven te verbeteren op allerlei leefgebieden (als bijvoorbeeld werk en armoede en schulden).

De middeninkomens, alleenstaanden en starters hebben op de huidige woningmarkt problemen. 18-plussers kunnen amper het huis uit, de wachtlijsten voor een (sociale) huurwoning zijn zeer lang, maar ook in de koopsector is voor de genoemde groepen weinig te krijgen. Daar moeten we op inzetten, met kwalitatief goede woningen. Maar ook door de invoering van zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding. Voor ouders moet het wel mogelijk blijven om voor hun kinderen een woning aan te schaffen.

Bij woningbouwprojecten moet groen een impuls krijgen, we willen bij projecten een verbetering van de groene omgeving. Het zou goed zijn als de ontwikkelaars hieraan meebetalen. Je kunt daarbij denken aan verplichte stortingen in groenfondsen bij bouwprojecten, de inzet van boomkwekerijen op locatie (wordt bij Schieveste gedaan), het bepalen van de waarde van groen voor een project waarbij dezelfde waarde terug moet komen.

Elk bouwproject dient diverse doelgroepen te faciliteren, dus ook alleenstaanden, jongeren, ouderen en mindervaliden. Door de diversiteit in onze stad moeten we zorgen dat elke wijk rekening houdt met alle doelgroepen, waardoor Schiedammers als eerste de kans krijgen om een andere woning in onze stad te kunnen gaan bewonen.

Inzet op woonoverlast blijft keihard nodig. In Oost en West zien we de overlast eerder toe als afnemen. De gemeente heeft met de Rotterdamwet een middel in handen om woonoverlast te bestrijden, dat mag van ons worden uitgebreid naar meer gebieden. De inzet van de Rotterdamwet moet wel blijven zoals die nu is; er wordt gekeken naar feiten of iemand eerder overlast heeft veroorzaakt, er is geen weigering op basis van inkomen. De regio moet de lasten van arbeidsmigranten beter verdelen. Het Westland zou meer mensen uit Midden en Oost-Europa moeten opvangen, omdat die in hun regio aan het werk zijn.

Het AOV heeft tegen Nieuwe Energie voor Groenoord gestemd. Helaas is het project toch doorgegaan. Als dit plan alsnog uitgevoerd gaat worden dan is ons doel om met name Woonplus en Eneco zo veel mogelijk rekening te laten houden met bewoners. Bewoners mogen hierdoor niet in de financiële problemen komen.

Participatie is een verplichting bij alles wat met bouw-, woon-, en wijkplannen te maken heeft. Het AOV blijft hier bovenop zitten, zonder voorspraak, inspraak en samenspraak is er geen draagkracht om plannen uit te voeren, en dan moeten we het ook niet willen. Participatie is het betrekken van de inwoners van je stad met alle stappen om de stad, straat en of wijk te verbeteren, want dan pas heb je draagkracht en acceptatie van de directe omgeving.

Hoofdpunten

∙ Bouwstop; bouw de projecten die er nu zijn, goed voor 9000 woningen, maar temper de ambitie daarbuiten
∙ Bouw niet in Midden-Delfland, Beatrixpark, Thurlede en Poldervaart Zone
∙ Geen Spieringshoek Flat bij de Poldervaart
∙ Zorg voor doorstroming; maak afspraken met Woonplus voor overstap naar andere woning met redelijk gelijkblijvende huur
∙ Bouw ook goede goedkope sociale huurwoningen
∙ Bouw voor middeninkomens en starters
∙ Creëer een sociale APK bij sloop-nieuwbouw projecten
∙ Geef groen een impuls bij nieuwbouw
∙ Pak woonoverlast aan, bijvoorbeeld door uitbreiding van het Rotterdamwet gebied
∙ Stuur op Nieuwe Energie voor Groenoord; afschalen of stoppen, meer draagvlak, let op de risico’s voor de gemeente
∙ Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding bij nieuwbouw