Zorg, Welzijn & Sociale zaken

1.1 Ouder worden in Schiedam

Het AOV behartigt de belangen van alle Schiedammers, dit betekent dat we met alle doelgroepen in onze stad rekening moeten houden.

Schiedam dient toekomstgericht te zijn voor de ouder wordende Schiedammer. Die wil immers zo lang mogelijk prettig wonen, leven, werken, uitgaan, sporten en ontspannen. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle voorzieningen zijn zeker voor senioren belangrijke voorwaarden. Dat betekent: goed openbaar vervoer, ook in de avonduren, maar ook de verdere uitbreiding van de Ringbus, die vanaf 2022 voor het eerst een traject gaat uitvoeren (maar vanwege corona nog steeds niet optimaal)

De groep ouder wordende Schiedammers neemt dusdanig toe dat hier nadrukkelijk rekening mee moet worden gehouden: o.a. levensbestendig wonen, voorzieningen en contacten in de wijk, zorgmogelijkheden in de wijk, buurtondersteuning en bereikbaarheid voor vragen en problemen. Alles dient gericht te zijn op ondersteuning en zo lang mogelijk zelfstandig in onze stad kunnen verblijven. Voor de ouder wordende Schiedammer is het belangrijk, dat ze gehoord worden, mogen meepraten en bij elk nieuw plan rekening met ze wordt gehouden.

Het AOV heeft niet alleen zorg voor de ouderen, gehandicapten, mindervaliden, visueel gehandicapten en slechthorenden, maar ook voor onze kinderen, die feitelijk de toekomstige ouderen zijn. Wij hebben zorg voor de toekomst. Hierdoor onderscheidt het AOV zich van andere partijen. Ouder worden betekent niet alleen kunnen genieten na de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook zorg dragen dat onze ouderen van de toekomst dezelfde voorzieningen en faciliteiten aangeboden krijgen, als wat wij onze ouderen van nu toewensen. Alles is gebaseerd op een “schone, veilige en hele stad”, waarbij voorzieningen en zorg via de wijk gefaciliteerd worden. 

Wethouder ouderenbeleid

Het AOV wil ouderenbeleid als aparte post benoemd hebben in de verdeling van portefeuilles in het toekomstige college. Maak een wethouder aanspreekbaar voor ouderenbeleid in breedste vorm. Die wethouder kijkt dan ook mee met de wethouder Wonen voor seniorenhuisvesting, de wethouder Sociaal Domein en de wethouder Welzijn voor strijd tegen eenzaamheid. Dit is hard nodig vanwege de vergrijzing die we ook in Schiedam zien. Daarom moet Schiedam zich ook inzetten voor een Lokale Alliantie, bij het tegengaan van (financieel) ouderenmisbruik/geweld.

Een lokale alliantie is een samenwerkingsverband tussen politie, notarissen, banken, maatschappelijke instanties, de gemeente en thuiszorg. Het AOV zal zich ook inzetten voor een gemeentelijk overbruggingsfonds voor 65+-ers. Er vallen immers grote gaten in hun financiën door het oplopen van de pensioengerechtigde leeftijd.  Ook moet er een vangnet komen voor de achteruitgang van de financiële positie van ouderen vanwege het niet indexeren van de pensioenen.

1.2 Sociaal Domein

Het AOV vindt de zorg voor mensen die het zelf niet (meer)kunnen belangrijk. De gemeente moet juist hen opvangen en ondersteunen. Alles is maatwerk waarbij het motto is” Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig!”.

En het AOV is overtuigd dat de gemeente in de Jeugdzorg, WMO, Welzijn en de participatiewet het verschil kan maken. Dat moet op vernieuwende wijze, waar we zo veel mogelijk instrumenten inzetten om voor onze inwoners een beter leven te creëren, waarbij het van groot belang is, dat elke inwoner/gezin één plan en één regisseur krijgt (inzet op ambulante zorg) wel belangrijk is dat elke inwoner/gezin één plan en één regisseur krijgt. Een centraal loket, duidelijk bereikbaar en toegankelijk voor iedereen

Werk en inkomen

Binnen de participatiewet is het belangrijk dat we zo veel mogelijk mensen aan werk helpen. Werk is meer dan alleen een inkomen, het gaat om waardering, het is een dagbesteding, je kunt er sociale contacten opdoen en het zelfvertrouwen groeit ervan. Meer mensen naar werk begeleiden wil het AOV onder andere door uitbreiding van de loonkostensubsidie. Stroomopwaarts (SOW) moet meer buurtgericht werken, zet kleine projecten op met Irado en woonplus en ga daarmee verloedering in de wijk en zwerfvuil tegen.

We willen duurzame arbeid voor onze inwoners, zorg voor meer nieuw beschutte werkplekken (dus de opvolger van de WSW), laat mensen niet onnodig verplaatst worden en van baan naar baan gaan. Door de grote groep Wajong-ers moet de gemeente goed voorbereid zijn om juist deze kwetsbare jongeren te begeleiden naar werk. Ook een betere aansluiting van de WW op de bijstand is noodzakelijk, omdat velen juist dan in een sociaal en financieel gat dreigen te vallen. Er moet een ‘warme overdracht’ van het UWV naar de Participatiewet plaatsvinden. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en werkzaamheden ‘inbesteden’, schoonmaak en andere zaken kunnen door inwoners via Stroomopwaarts worden opgepakt.

Schulden

Voor armoede en schulden is het AOV blij met het invoeren van een lokaal Schuldenlab. Daar moeten zoveel mogelijk landelijke regelingen mee worden ingevoerd, het collectief schuldregelen, het jongeren perspectief fonds en de doorbraakmethode. Het AOV wil, dat er zo vroeg mogelijk, al vanaf de basisschool, gestart wordt met het bewust maken van sparen, schulden en geld.

Het is van belang, dat er geen versobering van armoederegelingen worden ingezet. Het AOV heeft daarvoor ook een motie laten aannemen in de afgelopen raadsperiode. Preventieve maatregelen ter voorkoming van armoede steunen wij, maar moeten tijdig geëvalueerd worden op effectiviteit.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning volgen we kritisch. Op dit moment heeft ROGPlus het telefoonteam uitbesteed naar een telefooncentrale. Dat is niet praktisch als je problemen bij de bron wilt oppakken.

De tegemoetkoming meerkosten

Deze is vanwege financiële redenen gehalveerd, maar het AOV wil die regeling weer volwaardig maken. Net als de aanvullende huishoudelijke hulp voor cliënten, die regeling moet weer terugkeren. Sommige regelingen kunnen verder als er boven het sociale minimum een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd. Minima moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben zonder extra kosten, en alles moet maatwerk zijn.

Vervoer op maat(werk)

Uitbreiding van de Argos mobiel, en bij haltes op locaties waar mensen veel door doelgroepenvervoer worden opgepikt bankjes plaatsen, zijn dan ook belangrijke onderwerpen voor ons.

Dementerende ouderen

Zoals bekend is, moeten dementerende ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Het AOV zet zich dan ook in voor goede ondersteuning van deze ouderen en de omgeving. Soms kan een woning worden aangepast, terwijl ouderen in andere gevallen misschien beter kunnen verhuizen naar een geschiktere woning. Wij respecteren de wens van de cliënten, die zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen wonen.

Jeugdzorg

We willen meer grip op de Jeugdzorg. De invoering van een lokaal model met Maassluis en Vlaardingen moeten we doorzetten. We pakken de wachtlijsten aan en willen jeugdzorg beter verbinden met sport, cultuur en onderwijs. Onterecht medicaliseren is niet goed; soms is het lidmaatschap van een sportclub beter dan tien sessies bij een psycholoog. Tegelijk moeten jongeren die specialistische hulp nodig hebben die ook krijgen. Dat kan door meer ondersteuning voor huisartsen en vroeg signalering door uitbreiding van het jongerenwerk. Het AOV wil verder uitbreiding van jongerencoaches.

Gezondheid

Gezondheid voor onze Schiedammers, jong en oud is belangrijk. Dit betekent aandacht voor gezondheid op school, in sportkantines, maar ook bereikbare zorg als dit nodig is. Rookvrije zones invoeren op steeds meer locaties. Het AOV vindt het belangrijk, dat de watertappunten uitgebreid worden. Betaalbare zorg betekent dat iedereen naar een huisarts, fysiotherapeut, tandarts en ziekenhuis moet kunnen. Wachtlijsten zijn dan uit den boze! Iedereen moet zorg krijgen die men nodig heeft. Iedereen heeft recht op een optimale levenskwaliteit en welzijn.

Wijkondersteuningsteams (Wot’s)

Er wordt door de gemeente krampachtig vastgehouden aan een structuur van 6 Wot’s, verspreid over alle wijken van de stad. Het AOV wil graag pleiten voor een structuurverandering bij de Wot’s. Minder, maar beter zichtbare wijkteams. Eén in het centrum en één in Noord, met een betere bereikbaarheid en bredere openingstijden. Eigenlijk altijd open! Maak voor de kortere contacten één centraal servicepunt of een mobiel informatiepunt. Onze bewoners hebben na 6 jaar nog steeds onvoldoende beeld van wat de Wot’s nu precies doen en dit vinden wij een kwalijke zaak. De intake moet helderder, één regisseur op een dossier lukt nog niet goed en dat moet beter. De Wot’s en de welzijnspartners in de stad weten elkaar nog steeds niet altijd goed te vinden. Er moet een goed plan van aanpak komen voor een betere verbinding tussen zorg en welzijn. Als laatste; de WOT is het enige loket waar de ombudsman ooit over heeft gesproken. Het AOV wil ook de huurdersondersteuning koppelen aan de Wot’s.

Samen Schiedam

Professionele welzijnsorganisaties en Stichtingen/verenigingen en  vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit “Samen Schiedam”. Het AOV vindt dat er meer naar opdrachtverlening i.p.v.  subsidiëring moet worden gekeken. Dat betekent, dat de gemeente beter moet coördineren. Gezamenlijke projecten geven ook veel meer inzichten, verbinding en sociale netwerken. Veel van deze organisaties zijn afhankelijk van vrijwilligers, dat is de kurk waarop zij drijven. 

Mantelzorg & Vrijwilligers

We blijven letten op goede ondersteuning van vrijwilligers. Respijtzorg voor mantelzorgers moet brede aandacht krijgen. Vrijwilligers zijn belangrijk in onze maatschappij, zij moeten zich gehoord voelen, begeleid en ondersteund worden als zij daarom vragen.

Aanpak huiselijk geweld

Het werk wat is ingezet door de werkgroep, waar het AOV ook aan deelgenomen heeft, moet worden doorgezet. Professionals moeten beter op de hoogte zijn, een bewustwordingscampagne moet blijvend worden ingezet, en de schaamte voor melders moet er af. Psychische mishandeling moet wettelijk strafbaar gesteld worden en de lokale politiek moet meedoen aan een landelijke lobby. Het AOV is er voor, dat alle beschermpartners in Schiedam jaarlijks een vorm van intervisie krijgen, waardoor men scherp blijft op de aandachtspunten. In de aanpak moet meer met ervaringsdeskundige worden gewerkt, ex-slachtoffers en ex-daders kunnen met hun verhaal anderen helpen. Zorg voor een goede kennis van de sociale kaart om een goede doorverwijzing te kunnen realiseren voor de slachtoffers.

Een lokale Alliantie van alle partijen die hiermee te maken hebben is belangrijk om voor de toekomst veiligheid en hulp te kunnen bieden. De gemeente moet hierbij betrokken blijven om mee te kunnen sturen en organiseren als dat nodig is.

Hoofdpunten

∙ Uitbreiding van de loonkostensubsidie, juist ook voor de doelgroep 50 plus
∙ Buurtgericht werken in de participatiewet
∙ In stand houden van de huidige armoede regelingen; geen versobering
∙ Vrij reizen voor minima in stand houden, ook voor ouderen zonder pensioen.
∙ We willen een aparte wethouder voor ouderenbeleid
∙ Werk samen, start met een aanjaagteam en breidt dan uit met de lokale alliantie tegen misbruik van ouderen.
∙ Minder Wot’s maar langer open, helder telefoonnummer met meer bereikbaarheid ∙ Zoek naar gezamenlijkheid bij Samen Schiedam
∙ Aanpak van huiselijk geweld doorzetten
∙ Goede ondersteuning van vrijwilligers
∙ Gezinnen met een minimuminkomen helpen met voorzieningen om toch overal   mee te kunnen blijven doen